fbpx

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Η κάλυψη Οδικής Βοήθειας αφορά τον Ασφαλισμένο και το καλυπτόμενο όχημα σε περίπτωση ακινητοποίησής του από βλάβη ή ατύχημα. Οι λεπτομέρειες ορίζονται στους ειδικούς όρους των καλύψεων.

Γενικοί όροι Οδικής Βοήθειας

Άρθρο 1. Ποιες κατηγορίες οχημάτων μπορούν να ασφαλιστούν;

 • Επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ. (συμπεριλαμβανομένων των ενοικιαζομένων)
 • Επιβατικά αυτοκίνητα Δ.Χ. (Ταξί)
 • Φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος μέχρι τρεισήμισι (3,5) τόνους
 • Μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως ιπποδύναμης (συμπεριλαμβανομένων των ενοικιαζομένων)
 • Τρίκυκλα – Τετράκυκλα (συμπεριλαμβανομένων των ενοικιαζομένων)

Οι κίνδυνοι που καλύπτονται περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα «Ειδικοί όροι καλύψεων». Βασική προϋπόθεση είναι η βλάβη ή το ατύχημα να προκλήθηκε μετά την έναρξη ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Άρθρο 2. Ποια πρόσωπα μπορούν να ασφαλιστούν;

Μπορούν να ασφαλιστούν μόνο πρόσωπα που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Ειδικά για την κατηγορία των βαρέων οχημάτων, με τις καλύψεις προσωπικής βοήθειας καλύπτεται ο οδηγός του οχήματος ενώ, σε περίπτωση ταξιδιού εκτός Ελλάδας, καλύπτεται και ο συνοδηγός.

Άρθρο 3. Ποιοι κίνδυνοι δεν καλύπτονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο;

Δεν καλύπτονται κίνδυνοι που προξενούνται και οφείλονται, άμεσα ή έμμεσα, εξολοκλήρου ή σε ένα μέρος τους, σε:

 • Εξωτερικό πόλεμο (κηρυγμένο ή ακήρυκτο), εμφύλιο πόλεμο, επανάσταση, πραξικόπημα
 • Πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, εγκληματική ενέργεια του Ασφαλισμένου ή απόπειρα διάπραξης εγκληματικής ενέργειας, πυρηνική ενέργεια
 • Συμμετοχή σε αγώνες ράλι

Ειδικά για τις καλύψεις προσωπικής βοήθειας οδηγού και συνοδηγού του προγράμματος βαρέων οχημάτων, ισχύουν επιπλέον και οι παρακάτω εξαιρέσεις για κινδύνους που οφείλονται σε:

 • Επιδημίες, πανδημίες και μολυσματικές μεταδοτικές ασθένειες
 • Ψυχική ή νοητική ασθένεια
 • Χρήση ναρκωτικών ή διεγερτικών ουσιών
 • Ασθένειες που προϋπήρχαν της ασφάλισης και στις επιπλοκές τους.
 • Διάπραξη ποινικά τιμωρούμενης πράξης από τον Ασφαλισμένο, εκτός αν είναι πταίσμα.
 • Εγκυμοσύνη πάνω από τον 4ο μήνα
 • Ταξίδι που κάνει αντίθετα από συμβουλές γιατρού

Επιπλέον, δεν καλύπτονται άλλα συμβάντα του Ασφαλισμένου που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από:

 • Αυτοκτονία, απόπειρα αυτοκτονίας ή τραυματισμό που προκαλείται σκόπιμα από τον Ασφαλισμένο
 • Περιστατικά που δεν έχουν κοινοποιηθεί στην Εταιρία, μέσα σε τριάντα (30) μέρες από τη μέρα του συμβάντος

Άρθρο 4. Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμοδιότητα δικαστηρίων

Το ασφαλιστήριο αυτό διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει μεταξύ Συμβαλλόμενου και Εταιρίας, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 5. Πώς παρέχεται από την Εταιρία η κάλυψη της Οδικής Βοήθειας;

Η Εταιρία παρέχει την κάλυψη της Οδικής Βοήθειας είτε με δικά της μέσα είτε με μέσα τρίτων, με τους οποίους συνεργάζεται για το σκοπό αυτό. Η κάλυψη παρέχεται είτε σε είδος είτε σε χρήμα. Διευκρινίζεται ότι αν η μεταφορά του οχήματος γίνει με πλοίο, τα έξοδα εισιτηρίου καλύπτονται από τον Ασφαλισμένο.

Άρθρο 6. Με ποιες προϋποθέσεις αποζημιώνεται ο Ασφαλισμένος από την Εταιρία;

Η Εταιρία αποζημιώνει τον Ασφαλισμένο για τους κινδύνους που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, με την προϋπόθεση ότι:

 1. Ο Συμβαλλόμενος, ο Ασφαλισμένος ή κάποιος τρίτος ειδοποίησαν το Συντονιστικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας της Εταιρίας, μέσα σε οκτώ (8) μέρες από τη μέρα που συνέβη το γεγονός, και γνωστοποίησαν, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω στοιχεία:
  • Τα στοιχεία του αυτοκινήτου και τον αριθμό του ασφαλιστηρίου
  • Το ακριβές σημείο ακινητοποίησης του ασφαλισμένου οχήματος
  • Όσο το δυνατόν πληρέστερη περιγραφή του περιστατικού
  • Άλλες αναγκαίες πληροφορίες, όπου αυτό απαιτείται
 2. Η Εταιρία διαπίστωσε ότι επήλθε κίνδυνος που καλύπτεται με βάση αυτά που αναφέρονται στους όρους του ασφαλιστηρίου. Ο Συμβαλλόμενος ή/και ο Ασφαλισμένος έχουν την υποχρέωση να δώσουν αμέσως στην Εταιρία οποιοδήποτε στοιχείο ή παραστατικό απαιτείται για να αποδειχτεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις κάλυψής τους από το ασφαλιστήριο. Επιπλέον, οφείλουν να μην προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια θα μεγάλωνε την έκταση των συνεπειών του γεγονότος.

Η Εταιρία δεν έχει την υποχρέωση να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, πριν υποβληθούν όλα τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για κάθε περίπτωση ή, πριν ολοκληρωθούν από την πλευρά της όλες οι ενέργειες που έχουν σχέση με το περιστατικό.

Αν ο Ασφαλισμένος παραλείψει να εκπληρώσει τις παραπάνω υποχρεώσεις, θα ισχύσουν οι συνέπειες που προβλέπονται από το νόμο.

Αν η Εταιρία προβεί σε ενέργειες που αποβλέπουν στην εξακρίβωση των συνθηκών του περιστατικού ή των συνεπειών του, αυτές δεν μπορούν ποτέ να θεωρηθούν αναγνώριση της υποχρέωσής της να καταβάλει αποζημίωση.

Η Εταιρία καταβάλλει στον Ασφαλισμένο την αποζημίωση σε ευρώ, με όλους τους νόμιμους τρόπους πληρωμής. Για έξοδα που γίνονται εκτός Ευρωζώνης, οι παροχές καλύπτονται με βάση την επίσημη συναλλαγματική αξία που έχει το τοπικό νόμισμα προς το ευρώ τη μέρα της συναλλαγής.

Για περιστατικό που καλύπτεται από αυτό το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ενώ παράλληλα καλύπτεται και από συμβόλαιο άλλης εταιρίας ή φορέα, ισχύουν τα εξής: Αφού ο Ασφαλισμένος εισπράξει κάθε αποζημίωση που δικαιούται από άλλη ασφαλιστική εταιρία ή φορέα (δημόσιο ή ιδιωτικό), τότε η Εταιρία θα του καταβάλει εκείνο το μέρος της αποζημίωσης που δεν έχει καλυφθεί, μέχρι το ανώτατο όριο που προβλέπει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Σε αυτήν την περίπτωση, η Εταιρία μπορεί να αναλάβει ενέργειες στο όνομα του Ασφαλισμένου, για να ανακτήσει ή να εξασφαλίσει αποζημίωση από οποιονδήποτε τρίτο, για περιστατικό που καλύφθηκε από την ασφάλιση με τον παραπάνω τρόπο. Το ποσό που θα ανακτηθεί ή θα διασφαλιστεί, θα ανήκει αποκλειστικά στην Εταιρία.

Άρθρο 7. Σε ποιες περιπτώσεις η Εταιρία δεν έχει την υποχρέωση να παρέχει κάλυψη;

Η Εταιρία δεν έχει την υποχρέωση να παρέχει κάλυψη στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Στην περίπτωση που ο Ασφαλισμένος αποζημιωθεί για τα έξοδα επιστροφής στον τόπο μόνιμης διαμονής του, δεν μπορεί να αποζημιωθεί για τα έξοδα διαμονής του σε ξενοδοχείο. Αντίστροφα, αν ζητήσει να αποζημιωθεί για τα έξοδα διαμονής του σε ξενοδοχείο, δε θα μπορεί να αποζημιωθεί και για τα έξοδα επιστροφής στον τόπο μόνιμης διαμονής του
 • Στην περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες είναι εξαιρετικά δυσμενείς και οι δρόμοι είναι αποκλεισμένοι από χιόνια, πάγους, πλημμύρες, κατολισθήσεις ή λόγω ειδικών περιστάσεων και συνθηκών, π.χ. κομμένες/χαλασμένες γέφυρες, δρόμοι με ρήγματα από σεισμούς, διαδηλώσεις κ.λπ. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να αναστείλει την παροχή οδικής βοήθειας στη συγκεκριμένη περιοχή για όσο χρόνο διαρκεί το πρόβλημα
 • Στην περίπτωση που μετά την επιτόπου παροχή βοήθειας, η βλάβη του οχήματος αποκατασταθεί, η Εταιρία δεν έχει την υποχρέωση να μεταφέρει το όχημα σε συνεργείο ή άλλο σημείο
 • Στην περίπτωση που το όχημα χρειάζεται αντιολισθητικές αλυσίδες λόγω των συνθηκών που επικρατούν, η Εταιρία δεν έχει την υποχρέωση να τις τοποθετήσει
 • Στην περίπτωση που η βλάβη μπορεί να αποκατασταθεί την ίδια μέρα στο κοντινότερο τοπικό συνεργείο από το σημείο που ακινητοποιήθηκε το όχημα, η Εταιρία δεν έχει την υποχρέωση να μεταφέρει το όχημα στον τόπο μόνιμης διαμονής του Ασφαλισμένου. Σε περίπτωση, ωστόσο, που η βλάβη δεν μπορεί να αποκατασταθεί λόγω έλλειψης των κατάλληλων ανταλλακτικών, η Εταιρία έχει την υποχρέωση να μεταφέρει εκ νέου το όχημα σε κατάλληλο συνεργείο, κατά προτίμηση κοντά στον τόπο μόνιμης διαμονής του Ασφαλισμένου
 • Σε περίπτωση που οι αναφερόμενες βλάβες οφείλονται σε μακροχρόνια ακινησία του αυτοκινήτου
 • Στην περίπτωση που ο Ασφαλισμένος, κατά τη διάρκεια της ίδιας ασφαλιστικής περιόδου, καλεί επανειλημμένα την Εταιρία για να αποκαταστήσει βλάβη που οφείλεται στην ίδια αιτία, χωρίς να έχει φροντίσει για την οριστική αποκατάστασή της. Τέτοιες βλάβες μπορούν να είναι: βλάβες κινητήρα φθαρμένες καλωδιώσεις, χαλασμένη μπαταρία, σύστημα ψύξης, σύστημα διεύθυνσης, κ.λπ. Δεν υπάρχει περιορισμός στις κλήσεις που αφορούν περιστατικά από ατύχημα ή αντικατάσταση ελαστικού.
 • Στην περίπτωση που το καλυπτόμενο όχημα υποστεί μεμονωμένη βλάβη που δεν επηρεάζει την κίνησή του, π.χ. στο φλας, στην κόρνα ή στα φώτα
 • Στην περίπτωση που το καλυπτόμενο όχημα ακινητοποιηθεί σε υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων, όπου δεν είναι δυνατόν να ρυμουλκηθεί
 • Η Εταιρία δεν έχει την υποχρέωση να μετακινεί αυτοκίνητα τρίτων, προκειμένου το καλυπτόμενο όχημα να ελευθερωθεί από το σημείο που είναι παρκαρισμένο

Άρθρο 8. Σε ποιους κανόνες συμμορφώνεται η Εταιρία, όταν επεμβαίνει για παροχή κάλυψης;

Όταν η Εταιρία επεμβαίνει για να παρέχει στον Ασφαλισμένο οποιαδήποτε κάλυψη από αυτές που προβλέπονται στο ασφαλιστήριο, συμμορφώνεται προς τους διοικητικούς και υγειονομικούς κανόνες που ισχύουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Άρθρο 9. Σε ποιες περιπτώσεις δεν ευθύνεται η Εταιρία, όταν επεμβαίνει για παροχή κάλυψης;

 • Η Εταιρία δεν ευθύνεται καθόλου για οποιαδήποτε επαγγελματική ή εμπορική ζημιά του Ασφαλισμένου ή κάποιου τρίτου, εξαιτίας της επέμβασής της για την παροχή κάλυψης
 • Αν το  καλυπτόμενο όχημα ακινητοποιηθεί από ατύχημα σε σημείο από όπου χρειάζεται ειδικό ανυψωτικό όχημα ή ειδικός γερανός για να ανασυρθεί και να ρυμουλκηθεί, η Εταιρία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να το ανασύρει και να το ρυμουλκήσει, με τα ειδικά οχήματα που διαθέτει. Βασική προϋπόθεση είναι το όχημα να έχει επαφή με το οδόστρωμα. Ωστόσο, η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να προκληθεί σε αυτό, λόγω των ειδικών περιστάσεων και συνθηκών που επικρατούν

Αν παρά τις προσπάθειες αυτές, δεν είναι δυνατόν να ανασυρθεί το όχημα, η Εταιρία θα βοηθήσει τον Ασφαλισμένο να βρει ειδικό όχημα, κατάλληλο για το σκοπό αυτό, που θα ανήκει σε τρίτο, σύμφωνα με το άρθρο 2 των «Όρων καλύψεων».

Άρθρο 10. Πότε η Εταιρία υποκαθίσταται στη θέση του Ασφαλισμένου;

Όταν η Εταιρία αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο με βάση το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αυτόματα υποκαθίσταται στη θέση του. Για αυτό το λόγο, έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον τρίτο που προκάλεσε τη ζημιά στον Ασφαλισμένο της, το ποσό που κατέβαλε σε αυτόν, για την αποκατάσταση της ζημιάς του.

Άρθρο 11. Πότε ο Ασφαλισμένος οφείλει να επιστρέψει στην Εταιρία την αποζημίωση που εισέπραξε;

Ο Ασφαλισμένος οφείλει να επιστρέψει την αποζημίωση που εισέπραξε, αν εκ των υστέρων αποδειχτεί ότι το ποσό που του καταβλήθηκε δεν καλυπτόταν από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Στην περίπτωση αυτή, η επιστροφή του ποσού πρέπει να γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από τη μέρα που ο Ασφαλισμένος θα ειδοποιηθεί για αυτό από την Εταιρία. Όταν περάσει αυτό το χρονικό διάστημα, το ποσό που πρέπει να επιστρέψει ο Ασφαλισμένος στην Εταιρία επιβαρύνεται με τόκους υπερημερίας.


ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Πρόγραμμα Οδικής βοήθειας ελαφρών οχημάτων (μικτό βάρος μέχρι 3,5 Τ)

Με το πρόγραμμα αυτό μπορούν να ασφαλιστούν οι παρακάτω κατηγορίες οχημάτων:

 • Επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ. (συμπεριλαμβανομένων των ενοικιαζομένων)
 • Επιβατικά αυτοκίνητα Δ.Χ. (Ταξί)
 • Φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος μέχρι τρεισήμισι (3,5) τόνους
 • Μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως ιπποδύναμης (συμπεριλαμβανομένων των ενοικιαζομένων)
 • Τρίκυκλα – Τετράκυκλα (συμπεριλαμβανομένων των ενοικιαζομένων)

Γεωγραφική έκταση κάλυψης

Το πρόγραμμα καλύπτει τον Ασφαλισμένο σε όλη την ελληνική επικράτεια και σε όλες τις χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης πλην Αλβανίας, συμπεριλαμβανομένης της Μ. Βρετανίας και ως τα ανατολικά όρια των χωρών Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Ουγγαρίας, Πολωνίας και Βαλτικών Χωρών. Ειδικά για την Τουρκία, το πρόγραμμα παρέχει κάλυψη μόνο στο ευρωπαϊκό της έδαφος.


Παροχές εντός Ελλάδας

Άρθρο 1. Επιτόπου εξυπηρέτηση

Αν το καλυπτόμενο όχημα ακινητοποιηθεί από βλάβη ή ατύχημα, η Εταιρία θα φροντίσει να στείλει κινητό συνεργείο στον τόπο του περιστατικού για την αποκατάσταση της βλάβης. Η αποστολή του συνεργείου γίνεται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ανάλογα με την απόσταση και τις συνθήκες που επικρατούν.

Αν η βλάβη δεν μπορεί να αποκατασταθεί επιτόπου σε μικρό χρονικό διάστημα, με τα μέσα που διαθέτει το κινητό συνεργείο, τότε το αυτοκίνητο μεταφέρεται σε τοπικό συνεργείο, όπως περιγράφεται στο Άρθρο 2 που ακολουθεί. Αν για την επιτόπου αποκατάσταση της βλάβης χρειάζεται τοποθέτηση ανταλλακτικών που δε διαθέτει το κινητό συνεργείο εκείνη τη στιγμή μαζί του, η αξία τους επιβαρύνει τον Ασφαλισμένο. Στην επιτόπου αποκατάσταση βλάβης, συμπεριλαμβάνεται και η αντικατάσταση κατεστραμμένου ελαστικού.

Σε περίπτωση που, λόγω ατυχήματος, το καλυπτόμενο όχημα βρεθεί εκτός οδικού δικτύου και η επαναφορά του σε αυτό μπορεί να γίνει μόνο με ειδικό ανυψωτικό μηχάνημα τρίτων, η Εταιρία θα καλύψει τα έξοδα για τη χρήση του μηχανήματος με ανώτατο όριο το ποσό των 300 ευρώ. Βασική προϋπόθεση είναι η Εταιρία, μέσω του Συντονιστικού της Κέντρου, να έχει προηγουμένως συμφωνήσει ότι η χρήση του είναι αναγκαία.

Αν παρά τις προσπάθειες αυτές, δεν είναι δυνατόν να ανασυρθεί το όχημα, η Εταιρία θα βοηθήσει τον Ασφαλισμένο να βρει ειδικό όχημα, κατάλληλο για το σκοπό αυτό, που θα ανήκει σε τρίτο. Τα έξοδα για τις υπηρεσίες αυτού του οχήματος επιβαρύνουν εξολοκλήρου τον Ασφαλισμένο, ενώ η Εταιρία δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη αν προκληθεί ζημιά στο όχημα, κατά τη διαδικασία της ανάσυρσης ή της ρυμούλκησής του.

Άρθρο 2. Μεταφορά του οχήματος σε τοπικό συνεργείο

Αν η βλάβη του καλυπτόμενου οχήματος δεν μπορεί να αποκατασταθεί επιτόπου, λόγω έλλειψης των απαιτούμενων ανταλλακτικών/εργαλείων, είτε επειδή η βλάβη είναι μεγαλύτερης έκτασης, είτε επειδή οι ειδικές περιστάσεις και συνθήκες που επικρατούν δεν το επιτρέπουν, η Εταιρία θα φροντίσει για τη μεταφορά του αυτοκινήτου σε τοπικό συνεργείο. Η δαπάνη αποκατάστασης της βλάβης καλύπτεται εξολοκλήρου από τον Ασφαλισμένο.

Μετά τη μεταφορά του καλυπτόμενου οχήματος στο κοντινότερο συνεργείο ή σε άλλο σημείο που θα έχει υποδείξει ο Ασφαλισμένος, η Εταιρία δεν έχει την υποχρέωση να μεταφέρει εκ νέου το όχημα σε οποιοδήποτε άλλο συνεργείο ή σημείο.

Κατά τη διάρκεια μεταφοράς του καλυπτόμενου οχήματος, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να εξυπηρετεί και άλλα καλυπτόμενα οχήματα, που βρίσκονται στη διαδρομή κι έχουν υποστεί βλάβη.

Άρθρο 3. Εσωτερικός επαναπατρισμός του αυτοκινήτου

Η Εταιρία θα φροντίσει για τη μεταφορά του οχήματος σε συνεργείο της προτίμησης του Ασφαλισμένου, αν αυτό ακινητοποιήθηκε εξαιτίας βλάβης ή ατυχήματος, σε απόσταση μεγαλύτερη των 60 χιλιομέτρων από τον τόπο μόνιμης διαμονής του Ασφαλισμένου. Βασική προϋπόθεση για τη μεταφορά είναι η βλάβη να έχει τέτοια έκταση που να χρειάζονται πάνω από δύο (2) μέρες για να αποκατασταθεί ή, να απαιτούνται ειδικές τεχνικές συνθήκες αποκατάστασης, που δεν υπάρχουν τη δεδομένη στιγμή.

Ο Ασφαλισμένος, σε περίπτωση επαναπατρισμού του καλυπτόμενου οχήματος, οφείλει να υποδείξει στην Εταιρία το σημείο που θα παραδοθεί το όχημα. Σε διαφορετική περίπτωση, η Εταιρία μπορεί να το αφήσει σε οποιοδήποτε σημείο την εξυπηρετεί και δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να υποστεί.

Άρθρο 4. Κάλυψη εξόδων διαμονής σε ξενοδοχείο

Σε περίπτωση που το καλυπτόμενο όχημα, ενώ το οδηγεί Ασφαλισμένος, ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης ή ατυχήματος σε απόσταση μεγαλύτερη των εξήντα (60) χιλιομέτρων από τον τόπο μόνιμης διαμονής του Ασφαλισμένου, και η βλάβη αυτή δεν είναι δυνατό να αποκατασταθεί την ίδια μέρα από τοπικό συνεργείο, η Εταιρία αναλαμβάνει να αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο για τα έξοδα μιας (1) διανυκτέρευσης δικής του και τυχόν συνεπιβατών του σε ξενοδοχείο. Το ανώτατο όριο της κάλυψης αυτής είναι 75 ευρώ συνολικά.

Για την αποζημίωση, ο Ασφαλισμένος θα πρέπει να προσκομίσει στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας τα σχετικά πρωτότυπα αποδεικτικά παραστατικά.

Άρθρο 5. Κάλυψη εξόδων επιστροφής στον τόπο μόνιμης διαμονής

Στην περίπτωση που το όχημα υποστεί οποιεσδήποτε από τις βλάβες που αναφέρονται παραπάνω, η Εταιρία θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο για τα έξοδα της δικής του επιστροφής καθώς και των συνεπιβατών που μπορεί να έχει στον τόπο της μόνιμης διαμονής τους. Η επιστροφή γίνεται αποκλειστικά με λεωφορείο ή τρένο. Στην περίπτωση που η μετακίνηση με τα παραπάνω μέσα μεταφοράς είναι εκ των πραγμάτων δύσκολη ή ανέφικτη, η Εταιρία έχει τη δυνατότητα να καταβάλει αποζημίωση για ταξί. Οποιοδήποτε μέσο και αν επιλεγεί τελικά για τη μεταφορά, η αποζημίωση δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 100 ευρώ συνολικά.

Για να καταβληθεί η αποζημίωση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι το καλυπτόμενο όχημα να ακινητοποιήθηκε σε απόσταση μεγαλύτερη των εξήντα (60) χιλιομέτρων από τον τόπο της μόνιμης διαμονής του Ασφαλισμένου. Επιπλέον, και μόνο σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος από ατύχημα, η Εταιρία, εφόσον αυτό είναι εφικτό, θα χορηγήσει στον Ασφαλισμένο και σε τυχόν συνεπιβάτες του, ενοικιαζόμενο όχημα της επιλογής της, με αποκλειστικό σκοπό να επιστρέψουν άμεσα στον τόπο μόνιμης διαμονής τους. Η αποζημίωση του ενοικιαζόμενου οχήματος δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 100 ευρώ.

Η αποζημίωση καταβάλλεται αφού ο Ασφαλισμένος προσκομίσει στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας τα σχετικά πρωτότυπα αποδεικτικά παραστατικά.

Άρθρο 6. Ακινητοποίηση από απώλεια κλειδιών

Αν ο Ασφαλισμένος αφήσει κατά λάθος τα κλειδιά μέσα στο καλυπτόμενο όχημα ή τα χάσει, η Εταιρία αναλαμβάνει να τον βοηθήσει με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 • Με την αποστολή εφεδρικών κλειδιών στο σημείο του συμβάντος και με την προϋπόθεση ότι τα εφεδρικά κλειδιά βρίσκονται σε απόσταση 25 χιλιομέτρων από το σημείο που συνέβη το περιστατικό
 • Με την παροχή πληροφοριών στον Ασφαλισμένο για την εύρεση κλειδαρά. Ο Ασφαλισμένος επιβαρύνεται με τα έξοδα αμοιβής του κλειδαρά
 • Με τη μεταφορά του οχήματος σε κοντινό συνεργείο, εφόσον αυτή είναι τεχνικά εφικτή με το όχημα κλειδωμένο. Η μεταφορά του οχήματος γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη του Ασφαλισμένου και η Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη αν προκληθεί οποιαδήποτε ζημιά σε αυτό

Άρθρο 7. Ακινητοποίηση από έλλειψη καυσίμων

Αν κατά τη διάρκεια μετακίνησης, το καλυπτόμενο όχημα ακινητοποιηθεί από έλλειψη καυσίμων, η Εταιρία θα φροντίσει για τη μεταφορά τους στο σημείο ακινητοποίησής του, ενώ ο Ασφαλισμένος αναλαμβάνει να καλύψει το κόστος τους. Αν για οποιοδήποτε λόγο η μεταφορά καυσίμων δεν είναι εφικτή, η Εταιρία θα μεταφέρει το ακινητοποιημένο καλυπτόμενο όχημα στο κοντινότερο ανοιχτό πρατήριο καυσίμων.


Παροχές εκτός Ελλάδας

Άρθρο 8. Επιτόπου εξυπηρέτηση ή μεταφορά του καλυπτόμενου οχήματος σε τοπικό συνεργείο

Στην περίπτωση που το καλυπτόμενο όχημα ακινητοποιηθεί από βλάβη ή ατύχημα εκτός Ελλάδας, η Εταιρία θα φροντίσει να στείλει κινητό συνεργείο στον τόπο του περιστατικού για την αποκατάσταση της βλάβης. Η αποστολή του συνεργείου γίνεται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ανάλογα με την απόσταση και τις συνθήκες που επικρατούν.

Αν για οποιοδήποτε λόγο αυτό δεν είναι εφικτό, η Εταιρία αποζημιώνει για την επιτόπου αποκατάσταση και τη ρυμούλκηση του οχήματος τον Ασφαλισμένο, με ανώτατο όριο τα 150 ευρώ. Η δαπάνη που έγινε για τα ανταλλακτικά που χρειάστηκαν για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης του καλυπτόμενου οχήματος, καθώς και όλα τα έξοδα για την αποκατάσταση της βλάβης του σε τοπικό συνεργείο, καλύπτεται εξολοκλήρου από τον Ασφαλισμένο.

Άρθρο 9. Επαναπατρισμός του καλυπτόμενου οχήματος στην Ελλάδα

Αν το καλυπτόμενο όχημα ακινητοποιηθεί από βλάβη ή ατύχημα μεγάλης έκτασης και χρειάζονται παραπάνω από πέντε (5) μέρες για  την αποκατάστασή της, η Εταιρία θα φροντίσει για τον επαναπατρισμό του ακινητοποιημένου οχήματος στην Ελλάδα. Ο επαναπατρισμός γίνεται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές περιστάσεις και συνθήκες που επικρατούν στη συγκεκριμένη περίπτωση και με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Η βλάβη να έχει πιστοποιηθεί εγγράφως από το τοπικό συνεργείο στο οποίο κατέφυγε ο Ασφαλισμένος και η πιστοποίηση αυτή να έχει παραδοθεί στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (όπως π.χ. άδεια κυκλοφορίας του καλυπτόμενου οχήματος, απόδειξη φύλαξής του, εξουσιοδότηση για την παραλαβή και τον επαναπατρισμό του κ.λπ.) και τα κλειδιά του οχήματος, μαζί με τη σχετική έγγραφη αίτηση του Ασφαλισμένου,
 2. Το καλυπτόμενο όχημα να έχει μεταφερθεί σε χώρο που φυλάσσεται και στον οποίο παραμένει μέχρι να το παραλάβει η Εταιρία για τον επαναπατρισμό του. Αν στο μεταξύ το καλυπτόμενο όχημα μετακινηθεί σε άλλο χώρο φύλαξης, θα πρέπει η Εταιρία να ενημερωθεί για αυτό και να της παραδοθεί η νέα απόδειξη φύλαξής του. Τα φύλακτρα του οχήματος, για χρονικό διάστημα μέχρι και είκοσι πέντε (25) μέρες, καλύπτονται εξολοκλήρου από τον Ασφαλισμένο. Για χρονικό διάστημα πέρα από τις είκοσι πέντε (25) μέρες, θα καλύπτονται από την Εταιρία,
 3. Δεν υπάρχει κανένα αντικείμενο μέσα στο καλυπτόμενο όχημα (όπως π.χ. αποσκευές, βαλίτσες, ρούχα ή άλλο αντικείμενο).
 4. Το τελωνείο εισόδου, από το οποίο η Εταιρία θα ζητήσει τον πλήρη έλεγχο του οχήματος, θα επιτρέψει την είσοδο του. Σε περίπτωση που οι τελωνειακές αρχές δεν επιτρέψουν, για οποιοδήποτε λόγο, την είσοδο του οχήματος στην Ελλάδα, η Εταιρία δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη. Αν αποδειχτεί ότι ο Ασφαλισμένος γνώριζε πως οι τελωνειακές αρχές δε θα επέτρεπαν την είσοδο του αυτοκινήτου εξαιτίας κάποιου λόγου που του ήταν γνωστός και το απέκρυψε από την Εταιρία, τότε αυτή έχει το δικαίωμα να του ζητήσει να της καταβάλει τα έξοδα που πραγματοποίησε,
 5. Το καλυπτόμενο όχημα δεν κρατείται από αστυνομικές ή άλλες αρχές του ξένου κράτους για οποιοδήποτε λόγο. Σε περίπτωση που κρατείται, η Εταιρία δεν έχει καμία απολύτως υποχρέωση να ξεκινήσει τη διαδικασία επαναπατρισμού του οχήματος.

Άρθρο 10. Κάλυψη εξόδων επιστροφής του Ασφαλισμένου στον τόπο μόνιμης διαμονής

Αν η Εταιρία αναλάβει τον επαναπατρισμό του καλυπτόμενου οχήματος από το εξωτερικό στον τόπο μόνιμης διαμονής του Ασφαλισμένου, θα τον αποζημιώσει παράλληλα και για έξοδα της δικής του επιστροφής και τυχόν τρίτων προσώπων που επέβαιναν στο αυτοκίνητο, στον τόπο της μόνιμης διαμονής τους στην Ελλάδα, μέχρι το ποσό των 300 ευρώ συνολικά.

Άρθρο 11. Χορήγηση εισιτηρίου στον Ασφαλισμένο για την επιστροφή επισκευασμένου καλυπτόμενου οχήματος από το εξωτερικό

Αν το καλυπτόμενο όχημα, μετά την ακινητοποίησή του, χρειαστεί να παραμείνει εκτός Ελλάδας στο εξωτερικό για επισκευή και ο Ασφαλισμένος έχει επιστρέψει στην Ελλάδα λόγω μεγάλης διάρκειας της επισκευής, η Εταιρία θα καλύψει στον Ασφαλισμένο ένα αεροπορικό εισιτήριο, ώστε αυτός να μεταβεί στον τόπο επισκευής και να παραλάβει το καλυπτόμενο όχημα, όταν η επισκευή του ολοκληρωθεί.

Άρθρο 12. Ακινητοποίηση από απώλεια κλειδιών

Αν ο Ασφαλισμένος αφήσει κατά λάθος τα κλειδιά μέσα στο καλυπτόμενο όχημα ή τα χάσει, η Εταιρία αναλαμβάνει να τον βοηθήσει με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 • Με την εύρεση και την αποστολή ειδικού κλειδαρά στον τόπο του συμβάντος. Ο Ασφαλισμένος επιβαρύνεται με την αμοιβή του κλειδαρά
 • Με τη μεταφορά του οχήματος σε κοντινό συνεργείο, εφόσον αυτή είναι τεχνικά εφικτή με το όχημα κλειδωμένο. Η μεταφορά του οχήματος γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη του Ασφαλισμένου και η Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη αν προκληθεί οποιαδήποτε ζημιά σε αυτό

Με το πρόγραμμα καλύπτονται τα οχήματα με μικτό βάρος πάνω από τρεισήμισι (3,5) τόνους. Ειδικά για τα βαρέα οχήματα, διευκρινίζεται ότι δεν καλύπτεται το ρυμουλκούμενο ή το επικαθήμενο όχημα, εκτός από την περίπτωση που θα χρειαστεί να αντικατασταθεί το ελαστικό του.

Οι καλύψεις προσωπικής βοήθειας καλύπτουν μόνο τον οδηγό του καλυπτόμενου οχήματος για περιστατικά εντός Ελλάδας, ενώ για περιστατικά εκτός Ελλάδας καλύπτουν τόσο τον οδηγό όσο και τον συνοδηγό του.


ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ

Σε όλα τα έγγραφα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, οι παρακάτω όροι, όπου αναφέρονται, έχουν την έννοια που ορίζεται εδώ:
Αποζημίωση: Είναι το ποσό που η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να καταβάλει στον Ασφαλισμένο, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Ασφαλισμένος: Είναι το πρόσωπο που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και για το οποίο η Εταιρία έχει αναλάβει την υποχρέωση να καταβάλει αποζημίωση.

Εταιρία: Είναι η εταιρία «INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α., τα γραφεία της οποίας βρίσκονται στο 14Ο χλμ Εθν. Οδού Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου, 57001 Θέρμη – Θεσσαλονίκη, Τηλ 2310499000

Τόπος μόνιμης διαμονής: Είναι ο τόπος στον οποίο ο Ασφαλισμένος διατηρεί την κύρια και μόνιμη εγκατάστασή του, βρίσκεται απαραίτητα στην Ελλάδα, και από τον οποίο δεν απουσιάζει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο έξι (6) μηνών.

Τόπος μόνιμης διαμονής και διεύθυνση του Ασφαλισμένου θεωρούνται πάντα αυτές που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο, εκτός και αν ο Ασφαλισμένος ενημερώσει την Εταιρία ότι αυτά τα στοιχεία έχουν αλλάξει, με γραπτή δήλωσή του προς τα Κεντρικά της Γραφεία. Η επίδοση ή η αποστολή εγγράφων από την Εταιρία στη διεύθυνση που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο ή στην τελευταία δήλωση αλλαγής κατοικίας, αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι τα έγγραφα αυτά περιήλθαν στο Συμβαλλόμενο.

 


ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
IFRA ASSISTANCE GMBLT BAHNHOFPLATZ 13/5 KREMS (AUSTRIA) +302109461333 - 6942238000
E.B.T.S. BANDEN ΚΟΝΤΕ KIEWITSTRAAT 194 Β 3500 HASSELT (BENELUX) +302109461333 - 6942238000
IFRA ASSISTANCE S.R.L. STR. CALUGARENI NR 2, APT 1, ARAD ROMANIA) +302109461333 - 6942238000
EUROCROSS INTER/NAL BULGARIA BOULEVARD GOTSE DELCHEV BL22- SOFIA (BULGARIA) +302109461333- 6942238000
GLOBAL ASSISTANCE CZ DOPRAVAKU 3, 18400 PRAGUE 8 (CZECH REPUBLIC) +302109461333 - 6942238000
EUROCROSS INTER/NAL CENTR.CZECH RE NARODNI TRIDA 15/984 11000 PRAHA 1 (CZECH REPUBLIC) +302109461333 - 6942238000
SOS INTERNATIONAL NITIVEJ 6 DK 2000 FREDERIKSBERG (DENMARK) +302109461333 - 6942238000
FALCK EUROSERVICE BOULEVARDEN 66 7100 VEJLE (DENMARK) +302109461333 - 6942238000
FIDELIA ASSISTANCE BP 550 27 QUAI CARNOT 92212 ST CLOUD CDX (FRANCE) +302109461333- 6942238000
HUK COBURG ASSISTANCE GMBH BERNER STRASSE 119, 60437 FRANKFURT (GERMANY) +302109461333 - 6942238000
PRONTO ASSISTANCE ITALIA CORSO MASSIMO Dl AZEGLIO 14-TORINO (ITALY) +302109461333 - 6942238000
ARMANDO GOBBO SRL VIA DEL'INDUSTRIA 11 (VENEZIA-ITALY) +302109461333 - 6942238000
EUROCROSS INTER/NAL HOLDING BV VAN PANHUYSSTRAAT 2 POST BUS 31300 (NETHERLANDS) +302109461333 - 6942238000
CORIS UL-PIASTOW SLASUITCH 65, WARSAW (POLAND) +302109461333 - 6942238000
TBS TEAM 24 SLOVENIEN DOO LJUBLJANSKA ULICA 42 SLO MARIBOR (SLOVENIA) +302109461333 - 6942238000
WAY ASISTENCIA CL POLLENSA Ν 4, LAS ROTAS (SPAIN) +302109461333 - 6942238000
SWISS DLC AG ASSISTANCE POSTFACH CH-8123-EBMATINGEN (SWITZERLAND) +302109461333 - 6942238000

Δημοφιλέστερα Προϊόντα

Η Εταιρία

Η Insurance4you δραστηριοποιείται από το 2000 στον ασφαλιστικό χώρο ως ανεξάρτητη εταιρεία ασφαλιστικών συμβούλων.

Κύριος σκοπός της είναι η παροχή ασφαλιστικών λύσεων στην καλύτερη σχέση τιμής, παροχών και αξιοπιστίας χωρίς την...         Περισσότερα

Επικοινωνία

 • Εταιρία: Insurance4You

 • Αθήνα: (+30) 211 800 30 73

 • Θεσ/νίκη: (+30) 231 220 23 72

 • Κρήτη: (+30) 281 810 41 81

 • Φαξ: (+30) 211 800 90 83

 • Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Εγγραφείτε!

Εγγραφείτε στα ενημερωτικά μας δελτία για να λαμβάνετε ασφαλιστικές ειδήσεις, ενημερώσεις καθώς και ειδικές προσφορές μόνο από την Insurance4You!