Νόμος και ασφάλιση

Από την Ένωση Ασφαλιστών Έταρειών Ελλάδος - ΕΑΕΕ

Στις 5 Μαΐου 2014 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α' τεύχος 107) ο Νόμος 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση ν.3601/2007 και άλλες διατάξεις», με ρυθμίσεις του οποίου επέρχονται ριζικές αλλαγές στην υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία οχημάτων (τροποποίηση ν.489/1976, όπως κωδικοποιήθηκε με το π . δ. 237 /1986).

Στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας και συνεννόησης που τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας και της Ασφαλιστικής Αγοράς και με γνώμονα πρωτίστως την καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού, θα θέλαμε με την παρούσα επιστολή να εκφράσουμε τις απόψεις μας σχετικά με την εφαρμογή στην πράξη των σημαντικών αναμφισβήτητα αλλαγών που επέφερε ο νέος νόμος, ιδίως σε ό,τι αφορά στην απόδειξη της σύναψης της ασΦαλιάτικής σύμβασης έναντι των αστυνομικών οργάνων.

Επί της αρχής, θα θέλαμε να επισημανθούν τα ακόλουθα:

 1. Οι πρόσφατα ψηφισθείσες ρυθμίσεις (άρθρο 169 του Ν. 4261/2014) διαμορφώνουν κατά την κρίση μας ένα νέο, πιο ξεκάθαρο και λειτουργικό σύστημα έναρξης/ λήξης/ ακύρωσης της υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτου προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων μερών, καθώς διασφαλίζουν απόλυτα το συνεπή ασφαλισμένο και τον τρίτο ζημιωθέντα, ενώ ταυτόχρονα περιορίζουν δυσλειτουργίες του παρελθόντος, όπως ήταν για παράδειγμα η αυτόματη ανάληψη κινδύνου από ασφαλιστική επιχείρηση χωρίς την είσπραξη ασφαλίστρου. 
 2. Το νέο αυτό θεσμικό πλαίσιο σε καμία περίπτωση δεν εμποδίζει τη συνέχιση της επιτυχημένης συνεργασίας που τους τελευταίους μήνες έχει αναπτυχθεί μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας και του Κέντρου Πληροφοριών με σκοπό την εξακρίβωση /επιβεβαίωση της ασφάλισης των ελεγχόμενων από τα αστυνομικά όργανα κυκλοφορούντων οχημάτων. Άλλωστε, η εν λόγω συνεργασία (on line σύνδεση Αστυνομίας με Κέντρο Πληροφοριών), πέραν της βέλτιστης εξυπηρέτησης των πολιτών, στοχεύει επιπλέον στο να συνδράμει τις Αστυνομικές Αρχές στον εντοπισμό και τη διαλεύκανση περιπτώσεων απάτης και προσκόμισης πλαστών ασφαλιστηρίων, φαινόμενα τα οποία δυστυχώς δεν μπορούν να αποκλεισθούν και μετά την ψήφιση του νέου Νόμου.

Με δεδομένες τις ανωτέρω δύο βασικές επισημάνσεις, επί των επιμέρους μεταρρυθμίσεων του Ν.4261/2014 θα θέλαμε να τοποθετηθούμε ως ακολούθως:

 1. Κατάργηση της βεβαίωσης ασφάλισης / σήματος ασφάλισης και της υπ’ αριθμ. Κ4/2674/14.12.1977 (Β’ 1291) Υπουργικής Απόφασης
  Με διάταξη του άρθρου 169 παρ. 1 του Ν. 4261/2014 καταργούνται από 5.5.2014 (ημερομηνία δημοσίευσης του νέου νόμου) η βεβαίωση ασφάλισης και το αυτοκόλλητο σήμα ασφάλισης, ως αποδεικτικά της ασφάλισης έγγραφα. Ταυτόχρονα καταργείται (άρθρο 169, τελική διάταξη) η υπ' αριθμ. Κ4/2674/14.12.1977 (ΒΊ291) σχετική Υπουργική Απόφαση, η οποία καθόριζε μέχρι σήμερα τον τύπο της ως άνω βεβαίωσης ασφάλισης και του σήματος ασφάλισης (περιεχόμενο, χρώμα κ.λ.π.).
  Από τα παραπάνω συνάγονται τα εξής :
  1. Βεβαιώσεις ασφάλισης και σήματα ασφάλισης που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Κ4/2674/14.12 . 1977 (ΒΊ291) Υπουργική Απόφαση, πριν τη δημοσίευση του νέου Νόμου, ήτοι πριν τις 5.5.2014, ισχύουν κανονικά.
   Εννοείται ωστόσο ότι και η σύναψη των εν λόγω ασφαλίσεων θα ήταν σκόπιμο να επιβεβαιώνεται από τα αστυνομικά όργανα με τη συνδρομή του Κέντρου Πληροφοριών.
  2. Μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του νέου Νόμου, ήτοι από 5.5.2014, η σύμβαση ασφάλισης αποδεικνύεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, το οποίο υποχρεούται να κατέχει ο ασφαλιζόμενος προκειμένου να επιδεικνύεται στα αρμόδια αστυνομικά όργανα. Κατά συνέπεια, τυπικά η ασφάλιση δεν αποδεικνύεται πλέον από το σήμα ασφάλισης. Ωστόσο, τυχόν προσκόμιση σήματος ασφάλισης ή και βεβαίωσης ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο δεν επηρεάζει την εγκυρότητα της συναφθείσας ασφαλιστικής σύμβασης .
   Εννοείται ότι και στην περίπτωση αυτή η σύναψη της ασφάλισης μπορεί να επιβεβαιώνεται από τα αστυνομικά όργανα με τη συνδρομή του Κέντρου Πληροφοριών.
 2. Κατάργηση προσωρινής ασφάλισης
  Με τη διάταξη του άρθρου 169 παρ. 12 του Ν . 4261/2014 καταργείται από 5.5.2014 η προσωρινή ασφάλιση , καθώς και το σήμα και η βεβαίωση προσωρινής ασφάλισης.
 3. Ασφαλιστήριο και Απόδειξη Πληρωμής Ασφαλίστρου ως αποδεικτικά σύναψης ασφάλισης έγγραφα
  Όπως προαναφέρθηκε με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Ν. 4261/2014 η ασφαλιστική κάλυψη αποδεικνύεται πλέον, έναντι των αστυνομικών οργάνων, από την κατοχή του ασφαλιστηρίου. το οποίο θα πρέπει να αποστέλλει ο ασφαλιστής στον ασφαλισμένο, εντός πέντε (5) ημερών από την είσπραξη του ασφαλίστρου.
  Ειδικά στην περίπτωση διενέργειας ελέγχου από τα αστυνομικά όργανα εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος των 5 ημερολογιακών ημερών, η ασφαλιστική κάλυψη μπορεί να αποδεικνύεται από την κατοχή της απόδειξης πληρωμής του οφειλόμενου ασφαλίστρου.

Επί της ανωτέρω σημαντικής τροποποιήσεως θα θέλαμε να σημειωθούν τα ακόλουθα:

 • Σχετικά με το Ασφαλιστήριο
  1.  Το ασφαλιστήριο εκδίδεται από την ασφαλιστική επιχείρηση και φέρει την υπογραφή του εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό προσώπου της ασφαλιστικής επιχείρησης, η οποία μπορεί να αποτυπώνεται και με μηχανικό μέσο. Εννοείται ότι η ασφαλιστική σύμβαση μπορεί να συνάπτεται και από απόσταση (π.χ. μέσω διαδικτύου), γεγονός που προβλέπεται ρητά στο άρθρο 4 α «εμπορία από απόσταση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών» του Ν. 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή.
  2.  Στο περιεχόμενο του ασφαλιστηρίου περιλαμβάνονται τουλάχιστον ο τόπος και ο χρόνος έκδοσής του, τα στοιχεία των συμβαλλομένων μερών (ήτοι της ασφαλιστικής επιχείρησης και του λήπτη της ασφάλισης ή ασφαλισμένου), η διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης, ο αριθμός κυκλοφορίας του ασφαλιζόμενου οχήματος, οι παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις, τα όρια ευθύνης του ασφαλιστή ανά κάλυψη, οι τυχόν εξαιρέσεις και το συμφωνηθέν ασφάλιστρο.
 • Σχετικά με την Απόδειξη Πληρωμής/ Είσπραξης Ασφαλίστρου
  Δεδομένης της υποχρέωσης της ασφαλιστικής επιχείρησης να εισπράπει πρώτα το ασφάλιστρο και ακολούθως να παραδίδει το ασφαλιστήριο, ο νομοθέτης θέλησε προς διασφάλιση του ασφαλισμένου να ορίσει ως αποδεικτικό της ασφαλιστικής σύμβασης έγγραφο και την απόδειξη πληρωμής του οφειλόμενου ασφαλίστρου, δίδοντας ταυτόχρονα ένα περιθώριο 5 ημερών στην ασφαλιστική επιχείρηση για την αποστολή του ασφαλιστηρίου. Αναφορικά με την εν λόγω ρύθμιση επισημαίνονται τα εξής :
  1. Η απόδειξη πληρωμής / είσπραξης ασφαλίστρου εκδίδεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από την ασφαλιστική επιχείρηση ή από εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό ασφαλιστικό διαμεσολαβητή.
  2. Σύμφωνα με την υπ' αριθμ . 31 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ περί Κανονισμού συμπεριφοράς των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, η απόδειξη πληρωμής / είσπραξης ασφαλίστρου που εκδίδεται από  ασφαλιστικό διαμεσολαβητή είναι απλή αθεώρητη και ενυπόγραφη απόδειξη, η οποία ωστόσο πρέπει να περιλαμβάνει την ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης και είσπραξης των ασφαλίστρων, τα πλήρη φορολογικά και επαγγελματικά στοιχεία του εισπράξαντος, την επωνυμία της ασφαλιστικής επιχείρησης για λογαριασμό της οποίας έχει εισπραχθεί το ασφάλιστρο, τα πλήρη στοιχεία εξατομίκευσης του πελάτη (ήτοι του λήπτη της ασφάλισης / ασφαλισμένου), το καταβληθέν από τον πελάτη ασφάλιστρο, καθώς και σύντομη περιγραφή του συμβολαίου κ' των καλύψεων για την οποία καταβλήθηκε το Ασφάλιστρο.
   Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση της ασφάλισης αυτοκίνητου θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται στην απόδειξη ο αριθμός κυκλοφορίας του προς ασφάλισης οχήματος.
  3. Απόδειξη καταβολής ασφαλίστρου αποτελούν επίσης το αποδεικτικό κατάθεσης των ασφαλίστρων σε τραπεζικό λογαριασμό της ασφαλιστικής επιχείρησης, το αποδεικτικό καταβολής του ασφαλίστρου στα ΕΛΤΑ, καθώς επίσης και το αποδεικτικό εξόφλησης του ασφαλίστρου μέσω πιστωτικής κάρτας ή χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού του ασφαλισμένου από την ασφαλιστική επιχείρηση με χρήση σχετικής πάγιας εντολής του πελάτη.
  4. Στις περιπτώσεις που η σύμβαση ασφάλισης αποδεικνύεται από την κατοχή απόδειξης πληρωμής ασφαλίστρου, εννοείται ότι η ημερομηνία έναρξης της κάλυψης δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης της σχετικής απόδειξης είσπραξης του ασφαλίστρου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και ιδίως την πληθώρα του τύπου των αποδείξεων που μπορεί ο ελεγχόμενος οδηγός να επιδεικνύει στα αστυνομικά όργανα, προκύπτει εμφανώς η ανάγκη n όποια απόδειξη πληρωμής ασφαλίστρων να συνοδεύεται από έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ότι η πραγματοποιηθείσα πληρωμή αφορά το συγκεκριμένο όχημα.

Ως τέτοιο συνοδευτικό έγγραφο της απόδειξης, όλως ενδεικτικά αναφέρουμε την ειδοποίηση πληρωμής του ασφαλίστρου που αποστέλλει η ασφαλιστική επιχείρηση στον πελάτη της για την ασφαλιστική κάλυψη του συγκεκριμένου κινδύνου. Στην περίπτωση εξόφλησης του ασφαλίστρου μέσω χρέωσης της πιστωτικής κάρτας ή χρέωσης του τραπεζικού λογαριασμού του πελάτη, ως απόδειξη της πληρωμής του ασφαλίστρου μπορεί να γίνεται δεκτή η αποστολή μηνύματος της ασφαλιστικής επιχείρησης σε συσκευή κινητής τηλεφωνίας του πελάτη.

Τέλος, παρατηρείται ότι σε περίπτωση που ελεγχόμενος από τα αστυνομικά όργανα οδηγός δεν αποδεικνύει επιτόπου τη σύναψη ασφάλισης του οχήματος, διότι για παράδειγμα δεν έχει μαζί του ούτε ασφαλιστήριο, ούτε απόδειξη πληρωμής ασφαλίστρου, ούτε το όχημά του εμφαίνεται ως ασφαλισμένο στο Κέντρο Πληροφοριών, τυχόν εκ των υστέρων απόδειξη της ασφαλιστικής σύμβασης δέον να γίνεται δεκτή μόνον με την προσκόμιση του ίδιου του ασφαλιστηρίου και όχι με την προσκόμιση απόδειξης πληρωμής.

Ολοκληρώνοντας θα θέλαμε για μία ακόμη φορά να σας ευχαριστήσουμε για την άριστη μεταξύ μας συνεργασία και να παρακαλέσουμε για τη δέουσα ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών σας σχετικά με τις προεκτεθείσες αλλαγές. Παραμένουμε εξάλλου στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω σχετική με το θέμα διευκρίνιση.

Δημοφιλέστερα Προϊόντα

Η Εταιρία

Η Insurance4you δραστηριοποιείται από το 2000 στον ασφαλιστικό χώρο ως ανεξάρτητη εταιρεία ασφαλιστικών συμβούλων.

Κύριος σκοπός της είναι η παροχή ασφαλιστικών λύσεων στην καλύτερη σχέση τιμής, παροχών και αξιοπιστίας χωρίς την...         Περισσότερα

Επικοινωνία

 • Εταιρία: Insurance4You

 • Αθήνα: (+30) 211 800 30 73

 • Θεσ/νίκη: (+30) 231 220 23 72

 • Κρήτη: (+30) 281 810 41 81

 • Φαξ: (+30) 211 800 90 83

 • Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Εγγραφείτε!

Εγγραφείτε στα ενημερωτικά μας δελτία για να λαμβάνετε ασφαλιστικές ειδήσεις, ενημερώσεις καθώς και ειδικές προσφορές μόνο από την Insurance4You!