fbpx

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Η κάλυψη Οδικής Βοήθειας αφορά τον Ασφαλισμένο και το καλυπτόμενο όχημα σε περίπτωση ακινητοποίησής του από βλάβη ή ατύχημα. Οι λεπτομέρειες που αφορούν κάθε πρόγραμμα ορίζονται στους ειδικούς όρους των καλύψεων.

Γενικοί όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου

Άρθρο 1. Ποιες κατηγορίες οχημάτων οχήματα μπορούν να ασφαλιστούν;

Βαρέα οχήματα με μικτό βάρος πάνω από τρεισήμισι (3,5) τόνους (φορτηγά, λεωφορεία-πούλμαν) Διευκρινίζεται ότι δεν καλύπτεται το ρυμουλκούμενο ή το επικαθήμενο όχημα, εκτός από την περίπτωση που χρειαστεί να αντικατασταθεί το ελαστικό του.

Οι κίνδυνοι που καλύπτονται περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα «Ειδικοί όροι Οδικής Βοήθειας Βαρέων Οχημάτων». Βασική προϋπόθεση είναι η βλάβη ή το ατύχημα να προκλήθηκε μετά την έναρξη ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Άρθρο 2. Ποια πρόσωπα μπορούν να ασφαλιστούν;

Μπορούν να ασφαλιστούν μόνο πρόσωπα που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Ειδικά για την κατηγορία των βαρέων οχημάτων, με τις καλύψεις προσωπικής βοήθειας καλύπτεται ο οδηγός του οχήματος ενώ, σε περίπτωση ταξιδιού εκτός Ελλάδας, καλύπτεται και ο συνοδηγός.

Άρθρο 3. Ποιοι κίνδυνοι δεν καλύπτονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο;

Δεν καλύπτονται κίνδυνοι που προξενούνται και οφείλονται, άμεσα ή έμμεσα, εξολοκλήρου ή σε ένα μέρος τους, σε:

 • Εξωτερικό πόλεμο (κηρυγμένο ή ακήρυκτο), εμφύλιο πόλεμο, επανάσταση, πραξικόπημα
 • Πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, εγκληματική ενέργεια του Ασφαλισμένου ή απόπειρα διάπραξης εγκληματικής ενέργειας, πυρηνική ενέργεια
 • Συμμετοχή σε αγώνες ράλι

Ειδικά για τις καλύψεις προσωπικής βοήθειας οδηγού και συνοδηγού του προγράμματος βαρέων οχημάτων, ισχύουν επιπλέον και οι παρακάτω εξαιρέσεις για κινδύνους που οφείλονται σε:

 • Επιδημίες, πανδημίες και μολυσματικές μεταδοτικές ασθένειες
 • Ψυχική ή νοητική ασθένεια
 • Χρήση ναρκωτικών ή διεγερτικών ουσιών
 • Ασθένειες που προϋπήρχαν της ασφάλισης και στις επιπλοκές τους.
 • Διάπραξη ποινικά τιμωρούμενης πράξης από τον Ασφαλισμένο, εκτός αν είναι πταίσμα
 • Εγκυμοσύνη πάνω από τον 4ο μήνα
 • Ταξίδι που κάνει αντίθετα από συμβουλές γιατρού

Επιπλέον, δεν καλύπτονται άλλα συμβάντα του Ασφαλισμένου που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από:

 • Αυτοκτονία, απόπειρα αυτοκτονίας ή τραυματισμό που προκαλείται σκόπιμα από τον Ασφαλισμένο
 • Περιστατικά που δεν έχουν κοινοποιηθεί στην Εταιρία, μέσα σε τριάντα (30) μέρες από τη μέρα του συμβάντος

Άρθρο 4. Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμοδιότητα δικαστηρίων

Το ασφαλιστήριο αυτό διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει μεταξύ Συμβαλλόμενου και Εταιρίας, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 5. Πώς παρέχεται από την Εταιρία η κάλυψη της Οδικής Βοήθειας;

Η Εταιρία παρέχει την κάλυψη της Οδικής Βοήθειας είτε με δικά της μέσα είτε με μέσα τρίτων, με τους οποίους συνεργάζεται για το σκοπό αυτό. Η κάλυψη παρέχεται είτε σε είδος είτε σε χρήμα. Διευκρινίζεται ότι αν η μεταφορά του οχήματος γίνει με πλοίο, τα έξοδα εισιτηρίου καλύπτονται από τον Ασφαλισμένο.

Άρθρο 6. Με ποιες προϋποθέσεις αποζημιώνεται ο Ασφαλισμένος από την Εταιρία;

Η Εταιρία αποζημιώνει τον Ασφαλισμένο για τους κινδύνους που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, με την προϋπόθεση ότι:

 1. Ο Συμβαλλόμενος, ο Ασφαλισμένος ή κάποιος τρίτος ειδοποίησαν το Συντονιστικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας της Εταιρίας, μέσα σε οκτώ (8) μέρες από τη μέρα που συνέβη το γεγονός, και γνωστοποίησαν, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω στοιχεία:
  • Τα στοιχεία του αυτοκινήτου και τον αριθμό του ασφαλιστηρίου
  • Το ακριβές σημείο ακινητοποίησης του ασφαλισμένου οχήματος
  • Όσο το δυνατόν πληρέστερη περιγραφή του περιστατικού
  • Άλλες αναγκαίες πληροφορίες, όπου αυτό απαιτείται.
 2. Η Εταιρία διαπίστωσε ότι επήλθε κίνδυνος που καλύπτεται με βάση αυτά που αναφέρονται στους όρους του ασφαλιστηρίου. Ο Συμβαλλόμενος ή/και ο Ασφαλισμένος έχουν την υποχρέωση να δώσουν αμέσως στην Εταιρία οποιοδήποτε στοιχείο ή παραστατικό απαιτείται για να αποδειχτεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις κάλυψής τους από το ασφαλιστήριο. Επιπλέον, οφείλουν να μην προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια θα μεγάλωνε την έκταση των συνεπειών του γεγονότος.

Η Εταιρία δεν έχει την υποχρέωση να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, πριν υποβληθούν όλα τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για κάθε περίπτωση ή, πριν ολοκληρωθούν από την πλευρά της όλες οι ενέργειες που έχουν σχέση με το περιστατικό.

Αν ο Ασφαλισμένος παραλείψει να εκπληρώσει τις παραπάνω υποχρεώσεις, θα ισχύσουν οι συνέπειες που προβλέπονται από το νόμο.

Αν η Εταιρία προβεί σε ενέργειες που αποβλέπουν στην εξακρίβωση των συνθηκών του περιστατικού ή των συνεπειών του, αυτές δεν μπορούν ποτέ να θεωρηθούν αναγνώριση της υποχρέωσής της να καταβάλει αποζημίωση.

Η Εταιρία καταβάλλει στον Ασφαλισμένο την αποζημίωση σε ευρώ, με όλους τους νόμιμους τρόπους πληρωμής. Για έξοδα που γίνονται εκτός Ευρωζώνης, οι παροχές καλύπτονται με βάση την επίσημη συναλλαγματική αξία που έχει το τοπικό νόμισμα προς το ευρώ τη μέρα της συναλλαγής.

Για περιστατικό που καλύπτεται από αυτό το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ενώ παράλληλα καλύπτεται και από συμβόλαιο άλλης εταιρίας ή φορέα, ισχύουν τα εξής: Αφού ο Ασφαλισμένος εισπράξει κάθε αποζημίωση που δικαιούται από άλλη ασφαλιστική εταιρία ή φορέα (δημόσιο ή ιδιωτικό), τότε η Εταιρία θα του καταβάλει εκείνο το μέρος της αποζημίωσης που δεν έχει καλυφθεί, μέχρι το ανώτατο όριο που προβλέπει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Σε αυτήν την περίπτωση, η Εταιρία μπορεί να αναλάβει ενέργειες στο όνομα του Ασφαλισμένου, για να ανακτήσει ή να εξασφαλίσει αποζημίωση από οποιονδήποτε τρίτο, για περιστατικό που καλύφθηκε από την ασφάλιση με τον παραπάνω τρόπο. Το ποσό που θα ανακτηθεί ή θα διασφαλιστεί, θα ανήκει αποκλειστικά στην Εταιρία.

Άρθρο 7. Σε ποιες περιπτώσεις η Εταιρία δεν έχει την υποχρέωση να παρέχει κάλυψη;

Η Εταιρία δεν έχει την υποχρέωση να παρέχει κάλυψη στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Στην περίπτωση που ο Ασφαλισμένος αποζημιωθεί για τα έξοδα επιστροφής στον τόπο μόνιμης διαμονής του, δεν μπορεί να αποζημιωθεί για τα έξοδα διαμονής του σε ξενοδοχείο. Αντίστροφα, αν ζητήσει να αποζημιωθεί για τα έξοδα διαμονής του σε ξενοδοχείο, δε θα μπορεί να αποζημιωθεί και για τα έξοδα επιστροφής στον τόπο μόνιμης διαμονής του.
 • Στην περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες είναι εξαιρετικά δυσμενείς και οι δρόμοι είναι αποκλεισμένοι από χιόνια, πάγους, πλημμύρες, κατολισθήσεις ή λόγω ειδικών περιστάσεων και συνθηκών, π.χ. κομμένες/χαλασμένες γέφυρες, δρόμοι με ρήγματα από σεισμούς, διαδηλώσεις κ.λπ. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να αναστείλει την παροχή οδικής βοήθειας στη συγκεκριμένη περιοχή για όσο χρόνο διαρκεί το πρόβλημα
 • Στην περίπτωση που μετά την επιτόπου παροχή βοήθειας, η βλάβη του οχήματος αποκατασταθεί, η Εταιρία δεν έχει την υποχρέωση να μεταφέρει το όχημα σε συνεργείο ή άλλο σημείο
 • Στην  περίπτωση  που  το  όχημα  χρειάζεται  αντιολισθητικές  αλυσίδες  λόγω  των  συνθηκών  που επικρατούν, η Εταιρία δεν έχει την υποχρέωση να τις τοποθετήσει
 • Στην περίπτωση που η βλάβη μπορεί να αποκατασταθεί την ίδια μέρα στο κοντινότερο τοπικό συνεργείο από το σημείο που ακινητοποιήθηκε το όχημα, η Εταιρία δεν έχει την υποχρέωση να μεταφέρει το όχημα στον τόπο μόνιμης διαμονής του Ασφαλισμένου. Σε περίπτωση, ωστόσο, που η βλάβη δεν μπορεί να αποκατασταθεί λόγω έλλειψης των κατάλληλων ανταλλακτικών, η Εταιρία έχει την υποχρέωση να μεταφέρει εκ νέου το όχημα σε κατάλληλο συνεργείο, κατά προτίμηση κοντά στον τόπο μόνιμης διαμονής του Ασφαλισμένου
 • Σε περίπτωση που οι αναφερόμενες βλάβες οφείλονται σε μακροχρόνια ακινησία του αυτοκινήτου
 • Στην περίπτωση που ο Ασφαλισμένος, κατά τη διάρκεια της ίδιας ασφαλιστικής περιόδου, καλεί επανειλημμένα την Εταιρία για να αποκαταστήσει βλάβη που οφείλεται στην ίδια αιτία, χωρίς να έχει φροντίσει για την οριστική αποκατάστασή της. Τέτοιες βλάβες μπορούν να είναι: βλάβες κινητήρα φθαρμένες καλωδιώσεις, χαλασμένη μπαταρία, σύστημα ψύξης, σύστημα διεύθυνσης, κ.λπ. Δεν υπάρχει περιορισμός στις κλήσεις που αφορούν περιστατικά από ατύχημα ή αντικατάσταση ελαστικού.
 • Στην περίπτωση που το καλυπτόμενο όχημα υποστεί μεμονωμένη βλάβη που δεν επηρεάζει την κίνησή του, π.χ. στο φλας, στην κόρνα ή στα φώτα
 • Στην περίπτωση που το καλυπτόμενο όχημα ακινητοποιηθεί σε υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων, όπου δεν είναι δυνατόν να ρυμουλκηθεί
 • Η Εταιρία δεν έχει την υποχρέωση να μετακινεί αυτοκίνητα τρίτων, προκειμένου το καλυπτόμενο όχημα να ελευθερωθεί από το σημείο που είναι παρκαρισμένο

Άρθρο 8. Σε ποιους κανόνες συμμορφώνεται η Εταιρία, όταν επεμβαίνει για παροχή κάλυψης;

Όταν η Εταιρία επεμβαίνει για να παρέχει στον Ασφαλισμένο οποιαδήποτε κάλυψη από αυτές που προβλέπονται στο ασφαλιστήριο, συμμορφώνεται προς τους διοικητικούς και υγειονομικούς κανόνες που ισχύουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Άρθρο 9. Σε ποιες περιπτώσεις δεν ευθύνεται η Εταιρία, όταν επεμβαίνει για παροχή κάλυψης;

 • Η Εταιρία δεν ευθύνεται καθόλου για οποιαδήποτε επαγγελματική ή εμπορική ζημιά του Ασφαλισμένου ή κάποιου τρίτου, εξαιτίας της επέμβασής της για την παροχή κάλυψης.
 • Αν το  καλυπτόμενο όχημα ακινητοποιηθεί από ατύχημα σε σημείο από όπου χρειάζεται ειδικό ανυψωτικό όχημα ή ειδικός γερανός για να ανασυρθεί και να ρυμουλκηθεί, η Εταιρία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να το ανασύρει και να το ρυμουλκήσει, με τα ειδικά οχήματα που διαθέτει. Βασική προϋπόθεση είναι το όχημα να έχει επαφή με το οδόστρωμα. Ωστόσο, η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να προκληθεί σε αυτό, λόγω των ειδικών περιστάσεων και συνθηκών που επικρατούν.

Αν παρά τις προσπάθειες αυτές, δεν είναι δυνατόν να ανασυρθεί το όχημα, η Εταιρία θα βοηθήσει τον Ασφαλισμένο να βρει ειδικό όχημα, κατάλληλο για το σκοπό αυτό, που θα ανήκει σε τρίτο, σύμφωνα με το άρθρο 2 των «Όρων καλύψεων».

Άρθρο 10. Πότε η Εταιρία υποκαθίσταται στη θέση του Ασφαλισμένου;

Όταν η Εταιρία αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο με βάση το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αυτόματα υποκαθίσταται στη θέση του. Για αυτό το λόγο, έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον τρίτο που προκάλεσε τη ζημιά στον Ασφαλισμένο της, το ποσό που κατέβαλε σε αυτόν, για την αποκατάσταση της ζημιάς του.

Άρθρο 11. Πότε ο Ασφαλισμένος οφείλει να επιστρέψει στην Εταιρία την αποζημίωση που εισέπραξε;

Ο Ασφαλισμένος οφείλει να επιστρέψει την αποζημίωση που εισέπραξε, αν εκ των υστέρων αποδειχτεί ότι το ποσό που του καταβλήθηκε δεν καλυπτόταν από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Στην περίπτωση αυτή, η επιστροφή του ποσού πρέπει να γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από τη μέρα που ο Ασφαλισμένος θα ειδοποιηθεί για αυτό από την Εταιρία. Όταν περάσει αυτό το χρονικό διάστημα, το ποσό που πρέπει να επιστρέψει ο Ασφαλισμένος στην Εταιρία επιβαρύνεται με τόκους υπερημερίας.


ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Γεωγραφική έκταση κάλυψης

Το πρόγραμμα καλύπτει τον Ασφαλισμένο και το καλυπτόμενο όχημα σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά Εύβοια και Κρήτη, καθώς επίσης και στις παρακάτω χώρες του εξωτερικού: Αυστρία, Βέλγιο, Βοσνία, Βουλγαρία, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μαυροβούνιο, Μ. Βρετανία, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία,  Ευρωπαϊκή Τουρκία, Τσεχία, Φινλανδία, FYROM. Ειδικά για την Τουρκία, το πρόγραμμα παρέχει κάλυψη μόνο στο ευρωπαϊκό της έδαφος.


Οδική βοήθεια φορτηγών

Άρθρο 1. Επιτόπου Εξυπηρέτηση

Αν το καλυπτόμενο όχημα ακινητοποιηθεί από βλάβη ή ατύχημα, η Εταιρία θα φροντίσει να στείλει κινητό συνεργείο για την αποκατάσταση της βλάβης, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές περιστάσεις και συνθήκες που επικρατούν. Αν η βλάβη δεν αποκαθίσταται με τα μέσα που διαθέτει το κινητό συνεργείο μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, τότε το όχημα μεταφέρεται σε τοπικό συνεργείο, όπως ορίζετε παρακάτω. Σε περίπτωση επιτόπου αποκατάστασης της βλάβης που χρειαστεί να τοποθετηθούν ανταλλακτικά, η αξία τους επιβαρύνει τον Ασφαλισμένο.

Άρθρο 2. Μεταφορά του οχήματος σε συνεργείο

Αν για οποιοδήποτε λόγο η βλάβη του καλυπτόμενου οχήματος δεν αποκαθίσταται επιτόπου, η Εταιρία θα φροντίσει να μεταφέρει το όχημα στο κοντινότερο κατάλληλο συνεργείο για να επισκευαστεί.

Άρθρο 3. Κάλυψη εξόδων για μεταφόρτωση φορτίου

Σε περίπτωση πλήρους ακινητοποίησης του καλυπτόμενου οχήματος λόγω βλάβης ή ατυχήματος και αν η επισκευή προβλέπεται να διαρκέσει πάνω από 36 ώρες, καλύπτονται τα έξοδα για τη μεταφόρτωση του φορτίου σε άλλο κατάλληλο φορτηγό όχημα, με ανώτατο όριο τα 3.000 ευρώ συνολικά.

Άρθρο 4. Κάλυψη εξόδων διαμονής σε ξενοδοχείο

Σε περίπτωση που η βλάβη είναι αδύνατο να αποκατασταθεί άμεσα και προβλέπεται να διαρκέσει πάνω από δύο (2) μέρες, η Εταιρία θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο, αφού προσκομίσει στα Κεντρικά Γραφεία της τα σχετικά αποδεικτικά παραστατικά, για έξοδα διαμονής του σε ξενοδοχείο. Το ανώτατο όριο είναι:

 • Μέχρι 150 ευρώ, σε περίπτωση διαμονής του Ασφαλισμένου σε ξενοδοχείο στην Ελλάδα
 • Μέχρι 250 ευρώ, σε περίπτωση διαμονής του Ασφαλισμένου σε ξενοδοχείο του εξωτερικού

Η κάλυψη αυτή παρέχεται και στην περίπτωση που αποδεδειγμένα έγινε απόπειρα δολιοφθοράς στο όχημα, με αποτέλεσμα είτε την ακινητοποίησή του είτε τη δυσχέρεια της κυκλοφορίας του. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ενεργοποιηθεί η παροχή είναι το συμβάν να συνέβη σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 χιλιομέτρων από τον τόπο μόνιμης διαμονής του Ασφαλισμένου.

Άρθρο 5. Κάλυψη εξόδων επιστροφής στον τόπο μόνιμης διαμονής

Σε περίπτωση που η ακινητοποίηση του οχήματος έγινε εκτός Ελλάδας και η επισκευή προβλέπεται να διαρκέσει πάνω από δύο (2) μέρες, η Εταιρία θα καταβάλει στον Ασφαλισμένο τα έξοδα που θα κάνει για να επιστρέψει στον τόπο μόνιμης διαμονής του. Το ανώτατο όριο αυτής της κάλυψης είναι τα 600 ευρώ συνολικά και η καταβολή τους γίνεται αφού ο Ασφαλισμένος προσκομίσει στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας τα σχετικά πρωτότυπα αποδεικτικά παραστατικά.

Άρθρο 6. Αποζημίωση για απώλεια αποσκευής

Καλύπτεται η απώλεια μίας (1) μόνο αποσκευής του Ασφαλισμένου, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο της, εφόσον οφείλεται σε καταστροφή από ατύχημα, πυρκαγιά, πλημμύρα ή κλοπή, μέχρι το ποσό των 300 ευρώ. Για να αποζημιωθεί ο Ασφαλισμένος για καταστροφή της αποσκευής, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι είναι

συνέπεια του ατυχήματος. Για να αποζημιωθεί για κλοπή, θα πρέπει να προσκομίσει στην Εταιρία αντίγραφο που θα είναι επίσημα θεωρημένο από την αστυνομική αρχή που απευθύνθηκε για την απώλεια.


Προσωπική βοήθεια οδηγού και συνοδηγού φορτηγών

Άρθρο 1. Επαναπατρισμός Ασφαλισμένου

Σε περίπτωση που εξαιτίας ατυχήματος ή ξαφνικής ασθένειας του Ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια ταξιδιού του με το καλυπτόμενο όχημα, εκτός έδρας, χρειαστεί να επιστρέψει στον τόπο της μόνιμης κατοικίας του, η Εταιρία θα αναλάβει τον επαναπατρισμό του, εφόσον η μετακίνηση του απαιτεί υγειονομικές συνθήκες.

Σε αυτήν την περίπτωση, η μεταφορά πραγματοποιείται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο της Εταιρίας ή τρίτων. Τόσο οι συνθήκες όσο και το κατάλληλο μέσο για τη μεταφορά, αποφασίζονται από κοινού από το συντονιστή γιατρό της Εταιρίας και τον γιατρό που ανέλαβε το περιστατικό, στον τόπο του συμβάντος.

Αν για τη μετακίνηση του Ασφαλισμένου δεν απαιτούνται συνθήκες υγειονομικής μεταφοράς, η Εταιρία δεν έχει άλλη υποχρέωση αποζημίωσης του μέσου μετακίνησης έναντι του Ασφαλισμένου. Αν όμως, για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο, δεν είναι εφικτό η Εταιρία να οργανώσει και να πραγματοποιήσει τον επαναπατρισμό του Ασφαλισμένου, η υποχρέωσή της περιορίζεται στην καταβολή των εξόδων που αυτός θα πραγματοποιήσει, έπειτα από υπόδειξη της Εταιρίας. Το ανώτατο όριο της αποζημίωσης αυτής είναι:

 • 600 ευρώ, για μεταφορά εντός Ελλάδας
 • 3.000 ευρώ, για μεταφορά από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Άρθρο 2. Έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης Ασφαλισμένου στο εξωτερικό

Η Εταιρία καλύπτει τα έξοδα που έκανε ο Ασφαλισμένος για νοσοκομειακή περίθαλψη εκτός Ελλάδας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του. Ωστόσο, η κάλυψη αυτή δεν ισχύει όταν η περίθαλψη γίνεται σε εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείου. Τα ποσά που καταβάλλει η Εταιρία για την κάλυψη αυτή έχουν τα παρακάτω ανώτατα όρια:

 • 100 ευρώ, για ημερήσια νοσήλια (δωμάτιο και τροφή), μέχρι δέκα (10) μέρες
 • 1.000 ευρώ, για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέσα στο νοσοκομείο (και όχι στα εξωτερικά ιατρεία)
 • 1.000 ευρώ, για αμοιβή χειρουργού

Η κάλυψη δεν αφορά έξοδα νοσηλείας που έγιναν σε εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείου. Αν ο Ασφαλισμένος εισπράξει για την ίδια νοσηλεία αποζημίωση από οποιαδήποτε άλλη πηγή (ασφάλιση ιδιωτική ή κοινωνική, ταμείο υγείας κ.λπ.) τότε η Εταιρία καταβάλλει σε αυτόν τη διαφορά που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στην αποζημίωση που εισέπραξε και στα πραγματικά ποσά που δαπάνησε. Σε καμιά περίπτωση όμως η διαφορά που θα καταβληθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει τα παραπάνω ανώτατα όρια.

Η Εταιρία, με την προϋπόθεση ότι έγινε νοσηλεία σε νοσοκομείο, καλύπτει και την αμοιβή της αποκλειστικής νοσοκόμας, εφόσον υπάρχει το σχετικό νόμιμο δικαιολογητικό παραστατικό.

Πότε η Εταιρία χορηγεί εγγύηση εξόδων νοσηλείας;

Η Εταιρία μπορεί να χορηγήσει εγγύηση για τη νοσηλεία του Ασφαλισμένου και να καταβάλει τα αντίστοιχα έξοδα στο νοσοκομείο, με τις εξής προϋποθέσεις:

 • Ο Ασφαλισμένος να δηλώσει στο νοσοκομείο ότι καλύπτεται από την Εταιρία, αμέσως μετά την εισαγωγή του.
 • Ο Ασφαλισμένος να ειδοποιήσει την Εταιρία, ώστε αυτή να μπορέσει να προβεί έγκαιρα στις σχετικές ενέργειες.
 • Ο Ασφαλισμένος να επιβεβαιώσει στην Εταιρία ότι το νοσοκομείο αποδέχεται τη διαδικασία χορήγησης εγγύησης από αυτή.
 • Να είναι ξεκάθαρο ότι το περιστατικό καλύπτεται από τους όρους.

Σε κάθε περίπτωση, για την εγγύηση αυτή, ισχύουν τα ανώτατα όρια που αναφέρονται παραπάνω. Τυχόν υπόλοιπο ποσό των εξόδων εξοφλείται στο νοσοκομείο από τον ίδιο τον Ασφαλισμένο. Αν ο Ασφαλισμένος καταβάλει ο ίδιος στο νοσοκομείο τα σχετικά έξοδα, θα πρέπει να προσκομίσει στην Εταιρία τα σχετικά πρωτότυπα παραστατικά των εξόδων που έκανε, για να αποζημιωθεί με βάση τα παραπάνω όρια.

Τι δικαιώματα έχει η Εταιρία κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του Ασφαλισμένου;

Η Εταιρία, κατά τη διάρκεια νοσηλείας του Ασφαλισμένου, έχει το δικαίωμα να τον εξετάσει με δικά της έξοδα και με γιατρό που η ίδια ορίζει. Αν ο Ασφαλισμένος αρνηθεί να εξεταστεί από γιατρό της Εταιρίας, χάνει το δικαίωμά του να αποζημιωθεί με βάση όσα αναφέρονται παραπάνω.

Άρθρο 3. Χορήγηση εισιτηρίου μετάβασης και επαναμετάβασης στενού συγγενή του παθόντα Ασφαλισμένου στον τόπο της νοσηλείας

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος νοσηλεύεται εκτός του τόπου μόνιμης διαμονής του και δε συνοδεύεται από κάποιον ενήλικα συγγενή, τότε η Εταιρία χορηγεί ένα εισιτήριο με επιστροφή σε στενό συγγενή πρώτου βαθμού για να τον επισκεφτεί. Η κάλυψη ενεργοποιείται με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Η κατάσταση υγείας του Ασφαλισμένου να μην του επιτρέπει να μεταφερθεί από το νοσοκομείο που βρίσκεται στον τόπο μόνιμης διαμονής του
 • Να επιβάλλεται να νοσηλευτεί για παραπάνω από οκτώ (8) μέρες στο νοσοκομείο αυτό

Αν εμφανιστούν παραπάνω από ένα συγγενικά πρόσωπα, η Εταιρία θα επιλέξει ποιο πρόσωπο θα τον επισκεφτεί. Το εισιτήριο είναι για μετάβαση στον τόπο νοσηλείας και επιστροφή στον τόπο μόνιμης διαμονής, με αεροπλάνο γραμμής ή άλλο πρόσφορο μέσο.

Άρθρο 4. Πότε καλύπτονται έξοδα ξενοδοχείου στενού συγγενή του Ασφαλισμένου;

Αν η Εταιρία χορηγήσει εισιτήριο σε στενό συγγενή του Ασφαλισμένου, για να τον επισκεφτεί στον τόπο νοσηλείας του, θα καλύψει και τα έξοδα διαμονής του προσώπου αυτού σε ξενοδοχείο. Καλύπτεται η διαμονή μέχρι και πέντε (5) μέρες, με τα παρακάτω ανώτατα όρια:

 • 100 ευρώ, για κάθε μέρα διαμονής στο εξωτερικό
 • 50 ευρώ, για κάθε μέρα διαμονής εντός Ελλάδας

Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται από την Εταιρία στον Ασφαλισμένο, αφού αυτός προσκομίσει τις σχετικές πρωτότυπες αποδείξεις.

Άρθρο 5. Κάλυψη μεταφοράς σορού Ασφαλισμένου

Σε περίπτωση απώλειας ζωής του Ασφαλισμένου, η Εταιρία αναλαμβάνει τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη μεταφορά της σορού του μέχρι τον τόπο ταφής, στη χώρα της μόνιμης διαμονής του. Η Εταιρία καταβάλλει όλα τα έξοδα, μαζί και αυτά της ταρίχευσης, σύμφωνα με τα παρακάτω ανώτατα όρια:

 • 2.500 ευρώ, για μεταφορά από το εξωτερικό μέχρι τον τόπο ταφής στην Ελλάδα
 • 900 ευρώ, για μεταφορά εντός Ελλάδας

Αν προκύψει μεγαλύτερο κόστος, η διαφορά επιβαρύνει αποκλειστικά τους στενούς συγγενείς του Ασφαλισμένου. Επίσης, τα έξοδα ενταφιασμού και τελετής δεν καλύπτονται από την Εταιρία, αλλά καταβάλλονται απευθείας από τους συγγενείς, χωρίς καμιά δική της ανάμιξη.

Πότε η Εταιρία δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς της σορού;

Η Εταιρία δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς της σορού, στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Αν η απώλεια ζωής συμβεί το χρονικό διάστημα που ο Ασφαλισμένος μετακινείται για θεραπεία, εξαιτίας χρόνιας πάθησης.
 • Αν η απώλεια ζωής συμβεί μετά τη λήξη του ασφαλιστηρίου, ακόμα και αν το γεγονός που την προκάλεσε συνέβη κατά τη διάρκεια ισχύος του.
Τι ισχύει αν ο Ασφαλισμένος συνοδευόταν από εξαρτημένα μέλη της οικογένειας του;

Αν ο Ασφαλισμένος συνοδευόταν από εξαρτημένα μέλη της οικογένειάς του ή, στην περίπτωση που το περιστατικό αφορούσε παιδί, συνοδευόταν από τους γονείς του, η Εταιρία αναλαμβάνει να καλύψει, μαζί με τη μεταφορά της σορού, και τα έξοδα της επιστροφής των υπόλοιπων μελών στον τόπο της μόνιμης διαμονής τους. Η μεταφορά  μπορεί να γίνει  με αεροπλάνο γραμμής ή  με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο  μέσο μεταφοράς.

Άρθρο 6. Χορήγηση εισιτηρίου για αντικατάσταση οδηγού

Αν ο οδηγός του καλυπτόμενου οχήματος ταξιδεύει χωρίς συνοδηγό και εξαιτίας ξαφνικού περιστατικού υγείας που απαιτεί νοσηλεία, αδυνατεί να διεκπεραιώσει την εργασία του, η Εταιρία θα χορηγήσει ένα (1) εισιτήριο με αεροπλάνο ή άλλο πρόσφορο μέσο, σε άλλο οδηγό που θα υποδείξει ο ιδιοκτήτης του οχήματος

(Συμβαλλόμενος), προκειμένου να μεταβεί στον τόπο που συνέβη το περιστατικό και να αντικαταστήσει τον οδηγό που νοσηλεύεται. Βασικές προϋποθέσεις για να ενεργοποιηθεί η κάλυψη είναι η νοσηλεία που απαιτείται για τον πρώτο οδηγό να είναι πάνω από μία (1) μέρα, ενώ το περιστατικό θα πρέπει να συνέβη σε σημείο που βρισκόταν 100 χιλιόμετρα από την έδρα του οχήματος.


Οδική βοήθεια λεωφορείων - πούλμαν

Άρθρο 1. Επιτόπου εξυπηρέτηση

Αν το καλυπτόμενο όχημα ακινητοποιηθεί από βλάβη ή ατύχημα, η Εταιρία θα φροντίσει να στείλει κινητό συνεργείο για την αποκατάσταση της βλάβης, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές περιστάσεις και συνθήκες που επικρατούν. Αν η βλάβη δεν αποκαθίσταται με τα μέσα που διαθέτει το κινητό συνεργείο μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, τότε το όχημα μεταφέρεται σε τοπικό συνεργείο, όπως ορίζεται παρακάτω. Σε περίπτωση επιτόπου αποκατάστασης της βλάβης που χρειαστεί να τοποθετηθούν ανταλλακτικά, η αξία τους επιβαρύνει τον Ασφαλισμένο.

Άρθρο 2. Μεταφορά του οχήματος σε συνεργείο

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, η βλάβη του καλυπτόμενου οχήματος δεν μπορεί να αποκατασταθεί επιτόπου, η Εταιρία θα φροντίσει να μεταφέρει το όχημα στο κοντινότερο κατάλληλο συνεργείο για να επισκευαστεί. Κατάλληλο μπορεί να θεωρηθεί ένα συνεργείο όταν διαθέτει τεχνογνωσία συμβατή με τη συγκεκριμένη βλάβη αλλά και γενικά με το όχημα. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία μέσω του συντονιστικού της κέντρου, θα συμμετέχει στην επιλογή του συνεργείου σε συνεργασία τόσο με τον Ασφαλισμένο, όσο και με το συνεργάτη της που πήγε στο σημείο ακινητοποίησης.

Άρθρο 3. Κάλυψη εξόδων για επιτόπου μετεπιβίβαση επιβατών

Σε περίπτωση που η βλάβη δεν μπορεί να αποκατασταθεί άμεσα και επιτόπου, η Εταιρία θα καλύψει τα έξοδα για την άμεση μετεπιβίβαση των επιβατών σε άλλο όχημα, για τη συνέχιση της μετακίνησής τους, και σε απόσταση από το σημείο ακινητοποίησης έως 150 χλμ. στην Ελλάδα και έως 250 χλμ. στο εξωτερικό. Το ανώτατο όριο των εξόδων που καλύπτονται είναι €400 για την Ελλάδα και €1.000 για περιστατικό εκτός Ελλάδας.

Άρθρο 4. Κάλυψη εξόδων διαμονής σε ξενοδοχείο

Σε περίπτωση που η βλάβη είναι αδύνατο να αποκατασταθεί άμεσα και προβλέπεται να διαρκέσει πάνω από δύο (2) μέρες, η Εταιρία θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο, αφού προσκομίσει στα Κεντρικά Γραφεία της τα σχετικά αποδεικτικά παραστατικά, για έξοδα διαμονής σε ξενοδοχείο. Το ανώτατο όριο είναι:

 • Μέχρι 150 ευρώ, σε περίπτωση διαμονής του Ασφαλισμένου σε ξενοδοχείο στην Ελλάδα
 • Μέχρι 250 ευρώ, σε περίπτωση διαμονής του Ασφαλισμένου σε ξενοδοχείο του εξωτερικού

Η κάλυψη αυτή παρέχεται και στην περίπτωση που αποδεδειγμένα έγινε απόπειρα δολιοφθοράς στο όχημα, με αποτέλεσμα είτε την ακινητοποίησή του είτε τη δυσχέρεια της κυκλοφορίας του.

Απαραίτητη  προϋπόθεση  για  να  ενεργοποιηθεί  η  παροχή  είναι  το  συμβάν  να  συνέβη  σε  απόσταση μεγαλύτερη των 100 χιλιομέτρων από τον τόπο μόνιμης διαμονής του Ασφαλισμένου.

Άρθρο 5. Κάλυψη εξόδων επιστροφής στον τόπο μόνιμης διαμονής

Σε περίπτωση που η ακινητοποίηση του οχήματος έγινε εκτός Ελλάδας και η επισκευή προβλέπεται να διαρκέσει πάνω από δύο (2) μέρες, η Εταιρία θα καταβάλει στον Ασφαλισμένο τα έξοδα που θα κάνει για να επιστρέψει στον τόπο μόνιμης διαμονής του. Το ανώτατο όριο αυτής της κάλυψης είναι τα 600 ευρώ συνολικά και η καταβολή τους γίνεται αφού ο Ασφαλισμένος προσκομίσει στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας τα σχετικά πρωτότυπα αποδεικτικά παραστατικά.

Άρθρο 6. Αποζημίωση για απώλεια αποσκευής

Καλύπτεται η απώλεια μίας (1) μόνο αποσκευής του Ασφαλισμένου, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο της, εφόσον οφείλεται σε καταστροφή από ατύχημα, πυρκαγιά, πλημμύρα ή κλοπή, μέχρι το ποσό των 300 ευρώ. Για να αποζημιωθεί ο Ασφαλισμένος για καταστροφή της αποσκευής, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι είναι συνέπεια του ατυχήματος. Για να αποζημιωθεί για κλοπή, θα πρέπει να προσκομίσει στην Εταιρία αντίγραφο που θα είναι επίσημα θεωρημένο από την αστυνομική αρχή που απευθύνθηκε για την απώλεια.


Προσωπική βοήθεια οδηγού και συνοδηγού λεωφορείων – πούλμαν

Άρθρο 1. Επαναπατρισμός Ασφαλισμένου

Σε περίπτωση που, εξαιτίας ατυχήματος ή ξαφνικής ασθένειας του Ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια ταξιδιού του με το καλυπτόμενο όχημα, εκτός έδρας, χρειαστεί να επιστρέψει στον τόπο της μόνιμης κατοικίας του, η Εταιρία θα αναλάβει τον επαναπατρισμό του, εφόσον η μετακίνησή του απαιτεί υγειονομικές συνθήκες.

Σε αυτήν την περίπτωση, η μεταφορά πραγματοποιείται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο της Εταιρίας ή τρίτων. Τόσο οι συνθήκες όσο και το κατάλληλο μέσο για τη μεταφορά, αποφασίζονται από κοινού από το συντονιστή γιατρό της Εταιρίας και τον γιατρό που ανέλαβε το περιστατικό, στον τόπο του συμβάντος.

Αν για τη μετακίνηση του Ασφαλισμένου δεν απαιτούνται συνθήκες υγειονομικής μεταφοράς, η Εταιρία δεν έχει άλλη υποχρέωση αποζημίωσης του μέσου μετακίνησης έναντι του Ασφαλισμένου. Αν όμως,  για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο, δεν είναι εφικτό η Εταιρία να οργανώσει και να πραγματοποιήσει τον επαναπατρισμό του Ασφαλισμένου, η υποχρέωσή της περιορίζεται στην καταβολή των εξόδων που αυτός θα πραγματοποιήσει, έπειτα από υπόδειξη της Εταιρίας. Το ανώτατο όριο της αποζημίωσης αυτής είναι:

 • 600 ευρώ, για μεταφορά εντός Ελλάδας
 • 3.000 ευρώ, για μεταφορά από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Άρθρο 2. Έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης Ασφαλισμένου στο εξωτερικό

Η Εταιρία καλύπτει τα έξοδα που έκανε ο Ασφαλισμένος για νοσοκομειακή περίθαλψη εκτός Ελλάδας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του. Ωστόσο, η κάλυψη αυτή δεν ισχύει όταν η περίθαλψη γίνεται σε εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείου. Τα ποσά που καταβάλλει η Εταιρία για την κάλυψη αυτή έχουν τα παρακάτω ανώτατα όρια:

 • 100 ευρώ, για ημερήσια νοσήλια (δωμάτιο και τροφή), μέχρι δέκα (10) μέρες
 • 1.000 ευρώ, για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέσα στο νοσοκομείο (και όχι στα εξωτερικά ιατρεία)
 • 1.000 ευρώ, για αμοιβή χειρουργού

Η κάλυψη δεν αφορά έξοδα νοσηλείας που έγιναν σε εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείου. Αν ο Ασφαλισμένος εισπράξει για την ίδια νοσηλεία αποζημίωση από οποιαδήποτε άλλη πηγή (ασφάλιση ιδιωτική ή κοινωνική, ταμείο υγείας κ.λπ.), τότε η Εταιρία καταβάλλει σε αυτόν τη διαφορά που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στην αποζημίωση που εισέπραξε και στα πραγματικά ποσά που δαπάνησε. Σε καμιά περίπτωση όμως η διαφορά που θα καταβληθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει τα παραπάνω ανώτατα όρια.

Η Εταιρία, με την προϋπόθεση ότι έγινε νοσηλεία σε νοσοκομείο, καλύπτει και την αμοιβή της αποκλειστικής νοσοκόμας, εφόσον υπάρχει το σχετικό νόμιμο δικαιολογητικό παραστατικό.

Πότε η Εταιρία χορηγεί εγγύηση εξόδων νοσηλείας;

Η Εταιρία μπορεί να χορηγήσει εγγύηση για τη νοσηλεία του Ασφαλισμένου και να καταβάλει τα αντίστοιχα έξοδα στο νοσοκομείο, με τις εξής προϋποθέσεις:

 • Ο Ασφαλισμένος να δηλώσει στο νοσοκομείο ότι καλύπτεται από την Εταιρία, αμέσως μετά την εισαγωγή του.
 • Ο Ασφαλισμένος να ειδοποιήσει την Εταιρία, ώστε αυτή να μπορέσει να προβεί έγκαιρα στις σχετικές ενέργειες.
 • Ο Ασφαλισμένος να επιβεβαιώσει στην Εταιρία ότι το νοσοκομείο αποδέχεται τη διαδικασία χορήγησης εγγύησης από αυτή.
 • Να είναι ξεκάθαρο ότι το περιστατικό καλύπτεται από τους όρους.

Σε κάθε περίπτωση, για την εγγύηση αυτή, ισχύουν τα ανώτατα όρια που αναφέρονται παραπάνω. Τυχόν υπόλοιπο ποσό των εξόδων εξοφλείται στο νοσοκομείο από τον ίδιο τον Ασφαλισμένο. Αν ο Ασφαλισμένος καταβάλει ο ίδιος στο νοσοκομείο τα σχετικά έξοδα, θα πρέπει να προσκομίσει στην Εταιρία τα σχετικά πρωτότυπα παραστατικά των εξόδων που έκανε, για να αποζημιωθεί με βάση τα παραπάνω όρια.

Τι δικαιώματα έχει η Εταιρία κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του Ασφαλισμένου;

Η Εταιρία, κατά τη διάρκεια νοσηλείας του Ασφαλισμένου, έχει το δικαίωμα να τον εξετάσει με δικά της έξοδα και με γιατρό που η ίδια ορίζει. Αν ο Ασφαλισμένος αρνηθεί να εξεταστεί από γιατρό της Εταιρίας, χάνει το δικαίωμά του να αποζημιωθεί με βάση όσα αναφέρονται παραπάνω.

Άρθρο 3. Χορήγηση εισιτηρίου μετάβασης και επαναμετάβασης στενού συγγενή του παθόντα Ασφαλισμένου στον τόπο της νοσηλείας

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος νοσηλεύεται εκτός του τόπου μόνιμης διαμονής του και δε συνοδεύεται από κάποιον ενήλικα συγγενή, τότε η Εταιρία χορηγεί ένα εισιτήριο με επιστροφή σε στενό συγγενή πρώτου βαθμού για να τον επισκεφτεί. Η κάλυψη ενεργοποιείται με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Η κατάσταση υγείας του Ασφαλισμένου να μην του επιτρέπει να μεταφερθεί από το νοσοκομείο που βρίσκεται στον τόπο μόνιμης διαμονής του
 • Να επιβάλλεται να νοσηλευτεί για παραπάνω από οκτώ (8) μέρες στο νοσοκομείο αυτό

Αν εμφανιστούν παραπάνω από ένα συγγενικά πρόσωπα, η Εταιρία θα επιλέξει ποιο πρόσωπο θα τον επισκεφτεί. Το εισιτήριο είναι για μετάβαση στον τόπο νοσηλείας και επιστροφή στον τόπο μόνιμης διαμονής, με αεροπλάνο γραμμής ή άλλο πρόσφορο μέσο.

Άρθρο 4. Πότε καλύπτονται έξοδα ξενοδοχείου στενού συγγενή του Ασφαλισμένου;

Αν η Εταιρία χορηγήσει εισιτήριο σε στενό συγγενή του Ασφαλισμένου, για να τον επισκεφτεί στον τόπο νοσηλείας του, θα καλύψει και τα έξοδα διαμονής του προσώπου αυτού σε ξενοδοχείο. Καλύπτεται η διαμονή μέχρι και πέντε (5) μέρες, με τα παρακάτω ανώτατα όρια:

 • 100 ευρώ, για κάθε μέρα διαμονής στο εξωτερικό
 • 50 ευρώ, για κάθε μέρα διαμονής εντός Ελλάδας

Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται από την Εταιρία στον Ασφαλισμένο, αφού αυτός προσκομίσει τις σχετικές πρωτότυπες αποδείξεις.

Άρθρο 5. Κάλυψη μεταφοράς σορού Ασφαλισμένου

Σε περίπτωση απώλειας ζωής του Ασφαλισμένου, η Εταιρία αναλαμβάνει τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη μεταφορά της σορού του μέχρι τον τόπο ταφής, στη χώρα της μόνιμης διαμονής του. Η Εταιρία καταβάλλει όλα τα έξοδα, μαζί και αυτά της ταρίχευσης, σύμφωνα με τα παρακάτω ανώτατα όρια:

 • 2.500 ευρώ, για μεταφορά από το εξωτερικό μέχρι τον τόπο ταφής στην Ελλάδα
 • 900 ευρώ, για μεταφορά εντός Ελλάδας

Αν προκύψει μεγαλύτερο κόστος, η διαφορά επιβαρύνει αποκλειστικά τους στενούς συγγενείς του Ασφαλισμένου. Επίσης, τα έξοδα ενταφιασμού και τελετής δεν καλύπτονται από την Εταιρία, αλλά καταβάλλονται απευθείας από τους συγγενείς, χωρίς καμιά δική της ανάμιξη.

Πότε η Εταιρία δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς της σορού;

Η Εταιρία δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς της σορού, στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Αν η απώλεια ζωής συμβεί το χρονικό διάστημα που ο Ασφαλισμένος μετακινείται για θεραπεία, εξαιτίας χρόνιας πάθησης
 • Αν η απώλεια ζωής συμβεί μετά τη λήξη του ασφαλιστηρίου ακόμα και αν το γεγονός που την προκάλεσε συνέβη κατά τη διάρκεια ισχύος του
Τι ισχύει αν ο Ασφαλισμένος συνοδευόταν από εξαρτημένα μέλη της οικογένειας του;

Αν ο Ασφαλισμένος συνοδευόταν από εξαρτημένα μέλη της οικογένειάς του ή, στην περίπτωση που το περιστατικό αφορούσε παιδί, συνοδευόταν από τους γονείς του, η Εταιρία αναλαμβάνει να καλύψει, μαζί με τη μεταφορά της σορού, και τα έξοδα της επιστροφής των υπόλοιπων μελών στον τόπο της μόνιμης διαμονής τους. Η μεταφορά  μπορεί να γίνει με αεροπλάνο γραμμής ή με οποιοδήποτε άλλο  πρόσφορο μέσο μεταφοράς.

Άρθρο 6. Χορήγηση εισιτηρίου για αντικατάσταση οδηγού

Αν ο οδηγός του καλυπτόμενου οχήματος ταξιδεύει χωρίς συνοδηγό και εξαιτίας ξαφνικού περιστατικού υγείας που απαιτεί νοσηλεία, αδυνατεί να διεκπεραιώσει την εργασία του, η Εταιρία θα χορηγήσει ένα (1) εισιτήριο με αεροπλάνο ή άλλο πρόσφορο μέσο, σε άλλο οδηγό που θα υποδείξει ο ιδιοκτήτης του οχήματος

(Συμβαλλόμενος), προκειμένου να μεταβεί στον τόπο που συνέβη το περιστατικό και να αντικαταστήσει τον οδηγό που νοσηλεύεται. Βασικές προϋποθέσεις για να ενεργοποιηθεί η κάλυψη είναι η νοσηλεία που απαιτείται για τον πρώτο οδηγό να είναι πάνω από μία (1) μέρα, ενώ το περιστατικό θα πρέπει να συνέβη σε σημείο που βρισκόταν 100 χιλιόμετρα από την έδρα του οχήματος.


Διευκρινιστικοί όροι

 • Για τους Σταθμούς Εξυπηρέτησης Οδικής Βοήθειας στην Ελλάδα και τις Συνεργαζόμενες Εταιρίες Οδικής Βοήθειας εκτός Ελλάδας, ενημερωθείτε από τις λίστες που ακολουθούν ή από το www.interamerican.gr ή τηλεφωνικά από το Συντονιστικό Κέντρο της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.
 • Στα πλαίσια της υπεύθυνης αντιμετώπισης κάθε περιστατικού, όλες οι τηλεφωνικές επικοινωνίες με το Συντονιστικό Κέντρο της Εταιρίας καταγράφονται.

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ

Σε όλα τα έγγραφα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, οι παρακάτω όροι, όπου αναφέρονται, έχουν την έννοια που ορίζεται εδώ:

Αίτηση ασφάλισης: Είναι το έγγραφο στο οποίο δηλώνονται από το Συμβαλλόμενο προς την Εταιρία, τα προσωπικά στοιχεία του Ασφαλισμένου. Στο έγγραφο αυτό δηλώνονται από το Συμβαλλόμενο και όλα τα στοιχεία ή γεγονότα που είναι γνωστά σε αυτόν, αφορούν την κατάσταση του Ασφαλισμένου και είναι απαραίτητα για την ορθή εκτίμηση του ασφαλιστικού κινδύνου από Εταιρία.

Αποζημίωση: Είναι το ποσό που η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να καταβάλει στον Ασφαλισμένο, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Ασφαλισμένος: Είναι το πρόσωπο που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και για το οποίο η Εταιρία έχει αναλάβει την υποχρέωση να καταβάλει αποζημίωση.

Ατύχημα: Είναι κάθε σωματική βλάβη του Ασφαλισμένου, που οφείλεται σε αιτία εξωτερική, βίαιη, ξαφνική και ανεξάρτητη από την πρόθεσή του. Για να χαρακτηριστεί ένα περιστατικό ως ατύχημα, θα πρέπει να συνέβη κατά τη διάρκεια ταξιδιού που καλύπτεται από αυτό το ασφαλιστήριο. Προγενέστερη πάθηση που εκδηλώνεται ή επιδεινώνεται κατά το ατύχημα, δε θεωρείται ατύχημα.

Γιατρός (που ανέλαβε το περιστατικό/τη θεραπεία): Είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από το νόμο να ασκεί ειδικότητα αναγνωρισμένη από επιστημονικούς Ιατρικούς Συλλόγους.

Διάρκεια ασφάλισης ασφαλιστηρίου συμβολαίου: Είναι η διάρκεια που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο που παίρνει ο Ασφαλισμένος, κατά τη σύναψη της σύμβασης.

Εταιρία: Είναι η Εταιρία « INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α».

Νοσοκομείο: Είναι κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα (δημόσιο ή ιδιωτικό) με νόμιμη άδεια λειτουργίας για περίθαλψη και θεραπεία ασθενών και τραυματιών, που διαθέτει πλήρη νοσοκομειακό εξοπλισμό και μόνιμο ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό. Νοσοκομεία δε θεωρούνται εξωτερικά ιατρεία, ιδιωτικά ιατρεία, σανατόρια, φυσιοθεραπευτήρια, αναρρωτήρια, οίκοι ευγηρίας ή παρόμοια ιδρύματα, καθώς και κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα ή χώρος στον οποίο δεν ασκείται επιστημονικά αποδεκτή ιατρική, όπως και ιδρύματα για την αποθεραπεία αλκοολικών και τοξικομανών. Κατ' εξαίρεση και μόνο για την Ελλάδα, νοσοκομεία θεωρούνται και τα Κέντρα Υγείας.

Ξαφνική ασθένεια: Είναι κάθε απρόβλεπτη και απότομη μεταβολή της φυσιολογικής λειτουργίας του οργανισμού, που δεν οφείλεται σε ατύχημα.

Περιστατικό: Είναι το ατύχημα ή η ξαφνική ασθένεια που συμβαίνει στον Ασφαλισμένο, κατά τη διάρκεια της μετακίνησης ή της απουσίας του από τον τόπο μόνιμης διαμονής του και απαιτεί την άμεση νοσηλεία του σε νοσοκομείο.

Πρόσφορο μέσο μετακίνησης: Είναι αεροπλάνο γραμμής σε οικονομική θέση, τρένο ή πλοίο σε Α' θέση, λεωφορείο γραμμής ή ταξί. Επιλέγεται κάθε φορά από την Εταιρία, με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

Συμβαλλόμενος: Είναι το πρόσωπο που συνάπτει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την Εταιρία.

Συνοδός: Είναι το πρόσωπο που μπορεί να συνοδεύει τον Ασφαλισμένο, κατά το χρονικό διάστημα που επήλθε ο κίνδυνος.

Συντονιστής γιατρός: Είναι γιατρός που ορίζεται από την Εταιρία και έχει άμεση επικοινωνία με το Συντονιστικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας στην Ελλάδα.

Στενοί συγγενείς: Είναι οι γονείς, τα παιδιά, τα αδέρφια και ο/η σύζυγος του/της Ασφαλισμένου/ης.

Ταξίδι: Είναι η μετακίνηση του Ασφαλισμένου από τον τόπο της μόνιμης διαμονής του και η επιστροφή του σε αυτόν, με τη χρήση οποιουδήποτε μέσου μεταφοράς. Το χρονικό διάστημα της μετακίνησης δε θα πρέπει να ξεπερνά τις σαράντα πέντε (45) συνεχόμενες μέρες.

Τόπος μόνιμης διαμονής: Είναι ο τόπος στον οποίο ο Ασφαλισμένος διατηρεί την κύρια και μόνιμη εγκατάστασή του, βρίσκεται απαραίτητα στην Ελλάδα, και από τον οποίο δεν απουσιάζει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο έξι (6) μηνών.

Τόπος μόνιμης διαμονής και διεύθυνση του Ασφαλισμένου θεωρούνται πάντα αυτές που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο, εκτός και αν ο Ασφαλισμένος ενημερώσει την Εταιρία ότι αυτά τα στοιχεία έχουν αλλάξει, με γραπτή δήλωσή του προς τα Κεντρικά της Γραφεία. Η επίδοση ή η αποστολή εγγράφων από την Εταιρία στη διεύθυνση που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο ή στην τελευταία δήλωση αλλαγής κατοικίας, αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι τα έγγραφα αυτά περιήλθαν στο Συμβαλλόμενο.

 


ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
EBTS - division of Group de Conde N.V. Kiewistraat 194B - 3500 Hasselt - Belgium +302109461133 - 6942238000
AXA ASSISTANCE 34, cours Lafayette - 69421 - Lyon- France +302109461133 - 6942238000

Δημοφιλέστερα Προϊόντα

Η Εταιρία

Η Insurance4you δραστηριοποιείται από το 2000 στον ασφαλιστικό χώρο ως ανεξάρτητη εταιρεία ασφαλιστικών συμβούλων.

Κύριος σκοπός της είναι η παροχή ασφαλιστικών λύσεων στην καλύτερη σχέση τιμής, παροχών και αξιοπιστίας χωρίς την...         Περισσότερα

Επικοινωνία

 • Εταιρία: Insurance4You

 • Αθήνα: (+30) 211 800 30 73

 • Θεσ/νίκη: (+30) 231 220 23 72

 • Κρήτη: (+30) 281 810 41 81

 • Φαξ: (+30) 211 800 90 83

 • Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Εγγραφείτε!

Εγγραφείτε στα ενημερωτικά μας δελτία για να λαμβάνετε ασφαλιστικές ειδήσεις, ενημερώσεις καθώς και ειδικές προσφορές μόνο από την Insurance4You!