fbpx

Όροι Χρήσης Interpartner

 1. ΆΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ
  1. «Ασφαλιστής» η Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρεία Βοηθείας µε την επωνυµία INTER PARTNER ASSISTANCE, που εδρεύει στο Π. Φάληρο Αττικής (Λεωφόρος Συγγρού 379, ΤΚ 17564) µε ΑΦΜ 098035090, καλούµενη στο εξής «η Εταιρία»
  2. " Ασφαλισµένος ή λήπτης της ασφάλισης " το πρόσωπο που συνάπτει µε την Εταιρία την παρούσα σύµβαση ασφάλισης,.
  3. " ∆ικαιούχος της ασφάλισης" Ο εκάστοτε οδηγός του οχήµατος, µόνιµος κάτοικος Ελλάδος, κάτοχος της κατά τον νόµο άδεια ικανότητας οδήγησης που αντιστοιχεί στην κατηγορία του οχήµατος, υπέρ του οποίου συνάπτεται η ασφάλιση
  4. " Ασφαλισµένο όχηµα» " το όχηµα το οποίο αναφέρεται στο ασφαλιστήριο και κυκλοφορεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας. Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος αντικαταστήσει το όχηµά του, είναι δυνατόν να θεωρείται ως ασφαλισµένο όχηµα, στο εξής, το νέο όχηµα, µε την προϋπόθεση της έγγραφης δήλωσης του ασφαλισµένου για την αλλαγή αυτή, εντός (3) τριών ηµερών και της αποδοχής της ανάληψης της ασφάλισης από την Εταιρία.
 2. ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
  Το ασφαλιστήριο καλύπτει τους κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους β και γ του παραπάνω άρθρου 1 ασφαλιζόµενους για τους οριζόµενους κινδύνους στα κατ' ιδίαν άρθρα των Ειδικών Όρων αυτού συνέπεια βλάβης ή ατυχήµατος του ασφαλισµένου οχήµατος µε την προϋπόθεση ότι το ασφαλισµένο όχηµα υπέστη τη βλάβη ή το ατύχηµα µετά την έναρξη ισχύος του ασφαλιστηρίου.
 3. ΑΡΘΡΟ 3 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
  Οι καλύψεις του παρόντος ασφαλιστηρίου αρχίζουν να ισχύουν από την ηµεροµηνία έκδοσης και παραµένουν ισχύουσες µέχρι την προκαθορισµένη ηµεροµηνία λήξης, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το ασφάλιστρο.
 4. ΑΡΘΡΟ 4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
  Οι υποχρεώσεις της εταιρίας καθορίζονται αποκλειστικά και µόνο από τους όρους που περιέχονται στο ασφαλιστήριο ή τις τυχόν Πρόσθετες Πράξεις έπ’ αυτού.
 5. ΑΡΘΡΟ 5 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΥΤΟΥ
  Το συνολικό ασφάλιστρο για την παρεχόµενη από το ασφαλιστήριο κάλυψη είναι το αναφερόµενο στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου και καταβάλλεται εφ' άπαξ κατά την υποβολή της αίτησης προς ασφάλιση.
 6. ΑΡΘΡΟ 6 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
  Η ασφαλιστική περίοδος έχει ετήσια διάρκεια (12 µήνες). Σε περίπτωση µονοµερούς, εκ του ασφαλισµένου, διακοπής του ασφαλιστηρίου, η Εταιρία δεν επιστρέφει τα δεδουλευµένα ασφάλιστρα µε εξαίρεση της περίπτωσης του δικαιώµατος εναντίωσης (άρθρο 10)
 7. ΑΡΘΡΟ 7 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
  Η Εταιρία υποκαθίσταται µέχρι του ορίου της καταβληθείσης αποζηµίωσης από αυτήν στα δικαιώµατα και τις πράξεις του ασφαλισµένου κατά παντός υπευθύνου της ζηµιάς.
 8. ΑΡΘΡΟ 8 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
  Ο ασφαλισµένος πρέπει υποχρεωτικά να γνωστοποιήσει κάθε τροποποίηση σχετικά µε την διεύθυνσή του και, τα χαρακτηριστικά του ασφαλισµένου οχήµατος στην Εταιρία.
 9. ΑΡΘΡΟ 9 EΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ - ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑ
  Κάθε διαφορά που προκύπτει σχετικά µε την εφαρµογή και ερµηνεία του παρόντος συµβολαίου καθώς και για τα εκατέρωθεν δικαιώµατα και υποχρεώσεις ρητά συµφωνείται ότι υπόκεινται στην δικαιοδοσία των αρµόδιων δικαστηρίων της Αθήνας και εκδικάζεται από αυτά. Εφαρµοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό.
 10. ΑΡΘΡΟ 10 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ
  1. Ο ασφαλισµένος δικαιούται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 5 του Νόµου 2496/97 να εναντιωθεί εντός ενός (1) µηνός από την ηµεροµηνία παράδοσης του ασφαλιστηρίου λόγω παρέκκλισης αυτού από την αίτηση για ασφάλιση, συµπληρώνοντας το έντυπο υπόδειγµα Α " ∆ήλωση Εναντίωσης ", αποστέλλοντας το στην Εταιρία µε συστηµένη επιστολή.
  2. Εάν σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 6 του Νόµου 2496/97 ο ασφαλισµένος δεν παρέλαβε κάποιες πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 2 περίπτωση Η και παρ. 3 περίπτωση ∆ του ν.δ/τος 400/1970, όπως ισχύει, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για ασφάλιση ή αν δεν παρέλαβε τους ασφαλιστικούς όρους, τότε δικαιούται να εναντιωθεί εντός δεκατεσσάρων (14) ηµερών από την ηµεροµηνία παράδοσης του ασφαλιστηρίου συµπληρώνοντας το υπόδειγµα Β και αποστέλλοντας το στην Εταιρία µε συστηµένη επιστολή.
 11. ΑΡΘΡΟ 11 ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
  Η παραλαβή του ασφαλιστηρίου από τον συµβαλλόµενο ή η άσκηση δικαιωµάτων απ' αυτό από οποιοδήποτε των ασφαλιζοµένων συνεπάγεται αυτόµατα την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της ασφαλιστικής σύµβασης.
 12. ΑΡΘΡΟ 12 ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
  Οι οικονοµικές αξιώσεις του λήπτη της ασφάλισης από την Εταιρία παραγράφονται µετά την παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από το τέλος του έτους κατά το οποίο οι αξιώσεις αυτές γεννήθηκαν.
 13. ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
  Η Εταιρία µπορεί να καταγγείλει τη σύµβαση οποτεδήποτε για σπουδαίο λόγο µετά από γραπτή ειδοποίηση που στέλνεται στη διεύθυνση που ο Λήπτης της ασφάλισης έχει γραπτά δηλώσει στην Εταιρία. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία επιστρέφει τα εισπραχθέντα ασφάλιστρα που αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο ασφάλισης εντός 30 ηµερών.

Ι ΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ: Ιδιωτικής Χρήσης Επιβατικό όχηµα, Ιδιωτικής Χρήσης Επιβατικό mini bus, µέχρι 9 θέσεων και Ασθενοφόρα οχήµατα βάρους κάτω των 3,5 τόνων, ύψους έως 2,5 µέτρα και µεταξονίου έως 3,15 µέτρα, Ιδιωτικής Χρήσης Φορτηγό ή Φορτηγό Αγροτικό µε µικτό βάρος κάτω των 3,5 τόνων, ύψους έως 2,5 µέτρα και µεταξονίου έως 3,15 µέτρα, και µοτοσικλέτες µε µηχανή κυβισµού 125 cc και άνω, που κυκλοφορούν νόµιµα στην Ελλάδα και φέρουν Ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας.
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ/∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Ο εκάστοτε οδηγός στο ασφαλισµένο όχηµα, ο ιδιοκτήτης του και κάθε επιβάτης που µεταφέρεται δωρεάν, πλην αυτών που µεταφέρονται τυχαία και µεταβιβάστηκαν µετά από auto-stop και έχουν την µόνιµη κατοικία τους ή διαµονή τους στην Ελλάδα.
ΒΛΑΒΗ: Θεωρείται όταν το όχηµα δεν µπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα την πορεία του λόγω ζηµιάς η οποία προέρχεται από ηλεκτρικά ή µηχανικά αίτια, κακή λειτουργία τµηµάτων συµπεριλαµβανοµένων και των ελαστικών και καθιστά αδύνατη τη χρήση του.
ΑΤΥΧΗΜΑ: Κάθε απρόοπτο µη ηθεληµένο γεγονός, βίαιο περιστατικό που αφορά το όχηµα του ασφαλισµένου και το οποίο εµποδίζει τη χρήση του
ΖΗΜΙΑ: Είναι κάθε τυχαίο και ή απρόβλεπτο καλυπτόµενο περιστατικό επιδεκτικό να επιφέρει την επέµβαση της Εταιρίας.
ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ: Κάθε ξαφνικό απρόοπτο και βίαιο, περιστατικό εξωτερικό προς το θύµα, και ανεξάρτητο της θέλησής του, που αποτελεί την αιτία µιας σοβαρής σωµατικής προσβολής του ασφαλισµένου.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Ο τόπος σύµφωνα µε την διεύθυνση της µονίµου κατοικίας του ασφαλισµένου, που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο εντός της Ελληνικής επικράτειας.
MIKTH EΠIXEIΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: Η επιχείρηση οδικής βοήθειας οχηµάτων, µε την επωνυµία “UNION OAD ASSISTANCE O∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ”και το διακριτικό τίτλο “UNION ROAD ASSISTANCE Ε.Π.Ε.”, µε έδρα στον Αγιο ∆ηµήτριο Αττικής (Τζαβέλλα 11 ), που διαθέτει ειδική άδεια βάσει του Νόµου 3651/2008 και έχει συνάψει σύµβαση συνεργασίας µε την Εταιρία.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: Οι συνεργάτες της οδικής βοήθειας οχηµάτων, που διαθέτουν ειδική άδεια βάσει του Νόµου 36/51/2008 και έχουν συνάψει σύµβαση συνεργασίας µε την “UNION ROAD ASSISTANCE Ε.Π.Ε.”,
ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ: Οι Σταθµοί Παραµονής και Μεταφόρτωσης είναι κατάλληλα διαµορφωµένοι χώροι στους οποίους οι συνεργάτες της “UNION ROAD ASSISTANCE Ε.Π.Ε.”, επιχειρούν την αποκατάσταση της βλάβης του ασφαλισµένου οχήµατος. Οι διευθύνσεις των ανά την Ελλάδα συνεργατών της “UNION ROAD ASSISTANCE Ε.Π.Ε.”, και των Σταθµών Παραµονής και Μεταφόρτωσης αυτών αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτηµα Ι του παρόντος.
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ: Κατά την έναρξη της παρούσας ασφάλισης και για την ισχύ της απαιτείται το ασφαλισµένο όχηµα να µην έχει υποστεί βλάβη ή ατύχηµα, να κινείται µε ασφάλεια και να παραµένει στην ιδιοκτησία ή κυριότητα ή κατοχή του ασφαλισµένου. Το ασφαλιστήριο αυτό δεν δίνει το δικαίωµα στον ασφαλισµένο να ζητήσει ή να συµφωνήσει την παροχή υπηρεσιών από οποιοδήποτε τρίτο και να απαιτήσει στη συνέχεια από την Εταιρία το ποσό που κατέβαλε ή υποσχέθηκε να καταβάλει

ΙΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ

Η αναφερόµενη κάλυψη, του άρθρου 1, ισχύει και παρέχεται στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι αναφερόµενες καλύψεις, του άρθρου 2 ισχύουν και παρέχονται µόνο στην Ελλάδα. Οι αναφερόµενες καλύψεις, τoυ άρθρου 3, ισχύουν και παρέχονται µόνο στο εξωτερικό. Οι καλύψεις που ισχύουν στο εξωτερικό παρέχονται , εντός των ορίων των κάτωθι χωρών της Ευρώπης και της Μεσογείου στις οποίες εξυπηρετείται ο ασφαλισµένος µέσω της συµφωνίας αµοιβαιότητας της Εταιρίας µε την έδρα της, τα στοιχεία της οποίας αναφέρονται παρακάτω. Η Εταιρία θα µεσολαβήσει µεταξύ του ασφαλισµένου και της έδρας της µε σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του.

ΑΛΒΑΝΙΑ, ΑΛΓΕΡΙΑ, ΑΙΓΥΠΤΟΣ, ΑΥΣΤΡΙΑ, ΑΝ∆ΟΡΑ, ΒΕΛΓΙΟ, ΒΟΣΝΙΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ∆ΑΝΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ, Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΛΙΧΝΕΣΤΑΙΝ, ΜΑΡΟΚΟ, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ, ΜΟΝΑΚΟ, ΑΓ.ΜΑΡΙΝΟΣ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΣΕΡΒΙΑ, ΣΛΟΒΑΚΙΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ, ΕΣΘΟΝΙΑ, ΛΕΤΟΝΙΑ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ, ΤΣΕΧΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΤΥΝΗΣΙΑ, ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ, Π.Γ.∆.Μ.

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.
Avenue Louise 166 bte 1
1050 BRUSSELS
0032 2 50 04 00

2. ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ Ή ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

Για να µπορέσει η Εταιρία να επέµβει µε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και εντός των συντοµότερων προθεσµιών είναι αναγκαίο ο δικαιούχος ή κάθε πρόσωπο που ενεργεί άντ’ αυτού και στη θέση του :

 1. να καλέσει χωρίς χρονοτριβή την Εταιρία.
 2. να αναφέρει από το τηλέφωνο, το όνοµα του ιδιοκτήτη, οδηγού , τον τόπο κατοικίας του , τα πλήρη στοιχεία του ασφαλισµένου αυτοκινήτου (όπως, αριθµό κυκλοφορίας, µοντέλο, χρώµα), τον αριθµό του ασφαλιστηρίου συµβολαίου, τον ακριβή τόπο και τα αίτια της βλάβης ή του ατυχήµατος, έναν αριθµό τηλεφώνου για να µπορέσει η Εταιρία να τον πληροφορεί για τις ενέργειες που διεξάγει καθώς και οποιοδήποτε άλλο συµπληρωµατικό στοιχείο κριθεί απαραίτητο για την παροχή της υπηρεσίας.
 3. να έχει εξασφαλίσει την προηγούµενη συγκατάθεση της Εταιρίας πριν πάρει οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή αναλάβει οποιαδήποτε έξοδα.
 4. να συµµορφωθεί µε τις λύσεις που προβλέπει η Εταιρία και µάλιστα όσον αφορά στη χρήση µέσων της Εταιρίας.
 5. ο ασφαλισµένος ή τα άτοµα που ενεργούν άντ’ αυτού οφείλουν να χρησιµοποιήσουν κάθε µέσο που διαθέτουν για να περιορίσουν τις επιζήµιες επιδράσεις από το ατύχηµα από την στιγµή του συµβάντος.

ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

Άρθρο 1 ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Η Εταιρία σε περίπτωση ατυχήµατος ή βλάβης του ασφαλισµένου οχήµατος, θα φροντίσει, σε εύλογο χρονικό διάστηµα ανάλογα µε την απόσταση και τις κυκλοφοριακές συνθήκες, να αναλάβει την επιτόπια επισκευή του οχήµατος εφόσον είναι δυνατή. Ρητά συµφωνείται ότι απαγορεύεται η προσπάθεια διάγνωσης ή αποκατάστασης της βλάβης στους αυτοκινητόδροµους και στις οδούς ταχείας κυκλοφορίας, µε εξαίρεση την αντικατάσταση τροχού µε τον υπάρχοντα βοηθητικό τροχό του οχήµατος. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το ασφαλισµένο όχηµα που υπέστη βλάβη σε αυτοκινητόδροµο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας, θα ρυµουλκείται ή θα φορτώνεται αµέσως και θα µεταφέρεται στον πλησιέστερο χώρο στάθµευσης (πάρκινγκ) της οδού ή στον πλησιέστερο σταθµό παραµονής και µεταφόρτωσης ή σε χώρους εκτός της οδού, όπου δεν εµποδίζεται η κυκλοφορία και στους οποίους είναι δυνατή η περαιτέρω διάγνωση της βλάβης και η πιθανή αποκατάστασή της.

Άρθρο 2 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήµατος του οποίου η επιτόπια επισκευή, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατή προσφέρονται κατ’ επιλογήν οι κάτωθι καλύψεις :

Α. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

 1. Μεταφορά του οχήµατος στο πλησιέστερο συνεργείο του τόπου συµβάντος επιλογής του ασφαλισµένου, εντός του Νοµού ακινητοποίησης προς αποκατάσταση της ζηµιάς.
 2. Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήµατος λόγω έλλειψης καυσίµων η Εταιρία αναλαµβάνει την µεταφορά του οχήµατος στο πλησιέστερο πρατήριο ανεφοδιασµού καυσίµων. Εκεί σταµατά κάθε άλλη υποχρέωση εξυπηρέτησης.
 3. Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήµατος, εκτός των ορίων του Νοµού του τόπου µόνιµης κατοικίας του ασφαλισµένου, που αυτός επιλέξει να επισκευάσει το όχηµά του στο πλησιέστερο συνεργείο αναλαµβάνονται τα έξοδα διανυκτέρευσης του ασφαλισµένου και των επιβατών που συµµετείχαν στο αρχικό ταξίδι κατά µέγιστο µέχρι τρεις (3) διανυκτερεύσεις µέχρι το ποσό των σαράντα ευρώ (€40) ανά άτοµο τη νύκτα µε µέγιστο ποσό τα εκατόν πενήντα ευρώ (€150) συνολικά ανά περιστατικό, εφόσον η ζηµία δεν µπορεί να επισκευαστεί αυθηµερόν,

Η’ (εναλλακτικά)

Β ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

 1. Μεταφορά του οχήµατος σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισµένου είτε στον τόπο µόνιµης κατοικίας του, στο σηµείο εκκίνησης, σύµφωνα µε την διεύθυνση που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο Αστικής Ευθύνης είτε στον τόπο αρχικού προορισµού εντός της Ελλάδας, εφόσον βρίσκεται σε ταξίδι.
 2. Σε περίπτωση µεταφοράς του οχήµατος σύµφωνα µε την ανωτέρω παράγραφο Β1, αναλαµβάνονται τα έξοδα µεταφοράς των επιβατών που συµµετείχαν στο αρχικό ταξίδι, στον τόπο τελικής µεταφοράς του οχήµατος που επέλεξε ο ασφαλισµένος,(τόπος κατοικίας ή τόπος προορισµού) µε ανώτατο κόστος ανά άτοµο το ποσό των Eίκοσι Πέντε (25) ευρώ, µόνο εφόσον το όχηµα ακινητοποιήθηκε εκτός των ορίων του Νοµού µόνιµης κατοικίας του ασφαλισµένου.
 3. Ρητά τονίζεται ότι οι δυο ανωτέρω καλύψεις του άρθρου 2 (Α & Β) παρέχονται κατ’ επιλογήν. Σε όλες τις περιπτώσεις η επιλογή του συνεργείου γίνεται αποκλειστικά και µόνο µε ευθύνη του ασφαλισµένου. Η Εταιρία δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη σε ότι αφορά την καταλληλότητα του συνεργείου , τα µέσα αυτού ή τον απαιτούµενο χρόνο και κόστος αποκατάστασης της ζηµιάς.
 4. Σε περίπτωση που το ασφαλισµένο όχηµα ακινητοποιηθεί σε χαράδρα, λίµνη, ποταµό, θάλασσα, λάσπη, άµµο ή σε οποιοδήποτε άλλο µέρος όπου η πρόσβαση των οχηµάτων οδικής βοήθειας δεν είναι εφικτή ή και απαιτείται ειδικό όχηµα όπως ανυψωτήρας, ειδικό ρυµουλκό ερπυστριοφόρο όχηµα κ.α. για την ανέλκυσή του , η Εταιρία αναλαµβάνει το ανώτατο κόστος των εκατόν πενήντα ευρώ (€150) ανά περιστατικό. Σε όλες τις ειδικές αυτές περιπτώσεις χρήσης άλλων εξειδικευµένων µέσων πλην αυτών που διαθέτει η Εταιρία, η ευθύνη επιλογής του µέσου και οι ενδεχόµενες συνέπειες της εξυπηρέτησης αναλαµβάνονται από τον ίδιο τον ασφαλισµένο.

Άρθρο 3 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήµατος σε µια από τις χώρες του εξωτερικού ,που περιγράφονται στα γεωγραφικά όρια του παρόντος , και εφόσον η ζηµιά δεν µπορεί να αποκατασταθεί επιτόπου, προσφέρονται οι κάτωθι καλύψεις :

Α. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

 1. Μεταφορά του οχήµατος στο πλησιέστερο συνεργείο του τόπου συµβάντος επιλογής του ασφαλισµένου, προς αποκατάσταση της ζηµιάς.
 2. Σε περίπτωση που η ζηµιά δεν µπορεί να επισκευαστεί αυθηµερόν αναλαµβάνονται τα έξοδα διανυκτέρευσης όλων των επιβατών που συµµετείχαν στο αρχικό ταξίδι κατά µέγιστο µέχρι τρεις (3) διανυκτερεύσεις µέχρι το ποσό των εβδοµήντα ευρώ (€70) ανά άτοµο τη νύκτα µε µέγιστο ποσό τα τριακόσια ευρώ (€300) συνολικά ανά περιστατικό.

Β. ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

 1. Σε περίπτωση που η ζηµιά δεν µπορεί να επισκευαστεί εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών, η Εταιρία αναλαµβάνει τα έξοδα επιστροφής του οχήµατος σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισµένου στον τόπο µόνιµης κατοικίας του στην Ελληνική επικράτεια.
 2. Σε περίπτωση µεταφοράς του οχήµατος σύµφωνα µε την ανωτέρω παράγραφο Β1 αναλαµβάνονται τα έξοδα επιστροφής στην Ελλάδα, όλων των επιβατών που συµµετείχαν στο αρχικό ταξίδι µε ανώτατο κόστος ανά άτοµο το ποσό των τριακοσίων ευρώ (€300).

Άρθρο 4 ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Όταν το ασφαλισµένο όχηµα µεταφερθεί στον τόπο επιθυµίας του ασφαλισµένου δικαιούχου, παύει η υποχρέωση της Εταιρίας προς τον ασφαλισµένο για το συγκεκριµένο περιστατικό. Εάν ο ασφαλισµένος ζητήσει νέα µεταφορά, αυτή δεν καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο και ο ασφαλισµένος υποχρεούται να καλύψει εξ ιδίων το κόστος του οχήµατος δηµοσίας χρήσεως, που θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για τη νέα µεταφορά προς περαιτέρω εξυπηρέτηση του ασφαλισµένου.

IV ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Άρθρο 4 ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ

 1. Σε περίπτωση επέλευσης της ασφαλισµένης ζηµιάς , ο ασφαλισµένος ή οποιοσδήποτε ενεργεί αντί αυτού οφείλει να έλθει σε άµεση επαφή µε το κέντρο βοηθείας της Εταιρίας στην Αθήνα προς αναγγελία της ζηµίας. Έτσι δεν αναλαµβάνονται ή δεν εξοφλούνται δαπάνες που δεν συνδέονται µε τις προβλεπόµενες καλύψεις του παρόντος ή δεν εγκρίθηκαν από την Εταιρία, αφού ορίζεται ότι το παρόν ασφαλιστήριο δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να θεωρηθεί ότι δίδει στον ασφαλισµένο το δικαίωµα να ζητήσει ή να συµφωνήσει παροχή υπηρεσιών από οποιονδήποτε τρίτο και να απαιτήσει στη συνέχεια από την Εταιρία το ποσό που κατέβαλε ή υποσχέθηκε να καταβάλλει προς τους εν λόγω τρίτους. Οι κατά το παρόν ασφαλιστικές καλύψεις παρέχονται µόνο σε είδος και όχι σε χρήµα, εκτός εάν διαφορετικά προβλέπεται στο παρόν ασφαλιστήριο, µέσω των συνεργατών της Εταιρίας στις χώρες που περιλαµβάνονται στα κατά το παρόν γεωγραφικά όρια της ασφαλιστικής κάλυψης, εκτός από τη περίπτωση όπου η Εταιρία , δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τον ασφαλισµένο µέσω του ∆ικτύου των συνεργατών του, για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή , η Εταιρία έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τον ασφαλισµένο την καταβολή από τον ίδιο της δαπάνης για τις απαιτούµενες υπηρεσίες και την αποστολή των σχετικών παραστατικών στην Εταιρία. Η Εταιρία καταβάλλει στον ασφαλισµένο στην περίπτωση αυτή τις εν λόγω δαπάνες, µόνο εφόσον αυτή έχει δώσει την έγκρισή του πριν από την πραγµατοποίηση των δαπανών αυτών στον ασφαλισµένο. Τέτοιες καταβολές αποζηµιώσεων από την Εταιρία, γίνονται στην έδρα της στην Αθήνα εντός 15 εργάσιµων ηµερών από την στιγµή αναγνώρισής της δια εγγράφου της και άνευ επιφύλαξης της υποχρέωσής της προς πληρωµή αποζηµίωσης ή από την στιγµή που θα της δοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση, που την υποχρεώνει να αποζηµιώσει. Η Εταιρία δεν υποχρεούται στην καταβολή τόκων στο ποσό της αποζηµίωσης πριν την παρέλευση της προθεσµίας πληρωµής που ορίζεται στην παραπάνω παράγραφο. Ο ασφαλισµένος υποχρεούται να καταθέσει στην Εταιρία τα πρωτότυπα των σχετικών νόµιµων αποδείξεων. Τα πρωτότυπα έγγραφα κρατούνται από την Εταιρία . Σε περίπτωση µερικής αποζηµίωσης η Εταιρία θα επιστρέφει τα πρωτότυπα έγγραφα, αφού προηγουµένως σηµειωθεί στα έγγραφα η ηµεροµηνία πληρωµής και το ποσό που καταβλήθηκε. Κάθε αποζηµίωση καταβάλλεται σε ευρώ, του οποίου η αντιστοιχία προς το νόµισµα του κράτους που τυχόν έγινε η δαπάνη υπολογίζεται κατά την ηµέρα που έγινε η δαπάνη από τον ασφαλισµένο και όχι κατά την ηµέρα καταβολής της αποζηµίωσης από την Εταιρία, µε βάση την τιµή αγοράς ξένων χαρτονοµισµάτων της Τράπεζας της Ελλάδος. Με τον διακανονισµό της ζηµιάς, καµία µεταγενέστερη αξίωση για την ίδια αιτία δεν θα επανεξετάζεται.
 2. Όπου αναφέρονται ανώτατα χρηµατικά όρια κάλυψης, συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α.

V ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

1) Οι καλύψεις ταξιδιωτικής βοήθειας παρέχονται για ταξίδια διάρκειας όχι µεγαλύτερης των τριάντα 30 συνεχών ηµερών τόσο στην Ελλάδα όσο και τις χώρες του εξωτερικού, όπως προσδιορίζονται στα γεωγραφικά όρια. Έτσι διευκρινίζεται ότι δεν καλύπτονται ζηµιές ατυχήµατα:

 1. που επέρχονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπου ο ασφαλισµένος διατηρεί δεύτερη µόνιµη κατοικία, ή και,
 2. είναι φοιτητής ή εργαζόµενος µε αποτέλεσµα να πραγµατοποιεί επαναλαµβανόµενα ταξίδια έχοντας τον ίδιο τόπο προορισµού, διάρκειας µεγαλύτερης των τριάντα (30) συνεχόµενων ηµερών, γ) ατόµων µη έχοντα µόνιµη διεύθυνση κατοικίας εντός της Ελλάδος.

2) Επί πλέον δεν καλύπτονται ατυχήµατα, και εν γένει ζηµιές συνέπεια :

 1. Πολέµων, εισβολών, ενεργειών αλλοδαπού ή ηµεδαπού εχθρού, εχθροπραξιών (είτε σε πόλεµο είτε όχι), εµφυλίου πολέµου, εξεγέρσεων, κοινωνικών αναταραχών, τροµοκρατίας ή στρατιωτικής εξουσίας, πολιτικών ταραχών.
 2. Αυτοτραυµατισµών εκ προθέσεως, συµµετοχής του ασφαλισµένου σε εγκληµατικές πράξεις.
 3. Συµµετοχής του ασφαλισµένου σε στοιχήµατα, ή επιδείξεις ή αγώνες ταχύτητας µε µηχανικά
  µέσα.
 4. υµµετοχής σε επαγγελµατικούς αθλητικούς αγώνες ή σε προετοιµασία αγώνων, εθνικού ή διεθνούς χαρακτήρα, ασφαλισµένων που είναι εγγεγραµµένοι σε αθλητικές οµοσπονδίες / συλλόγους.
 5. Χρήσης ναρκωτικών ουσιών, µέθης ή χρόνιου αλκοολισµού.
 6. Αµέσως ή εµµέσως προξενηθείσες ή αποδιδόµενες ή προερχόµενες εξ’ ιονιζουσών ακτινοβολιών ή εκ µόλυνσης λόγω ραδιενέργειας από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιµο ή από οποιοδήποτε πυρηνικό απόρριµµα ή άλλα πυρηνικά αντικείµενα.
 7. Ψυχολογικών, ψυχιατρικών ασθενειών, διανοητικών, ψυχικών, νευροφυτικών διαταραχών και επιληπτικών κρίσεων που συντέλεσαν στην επέλευση του τροχαίου ατυχήµατος. η) Ατυχήµατος που η επέλευσή του συµβαίνει κατά την διάρκεια εκτέλεσης διατεταγµένης υπηρεσίας στις ένοπλες δυνάµεις οποιασδήποτε χώρας ή οργανισµού.

3) Οι καλύψεις οδικής βοήθειας παρέχονται για ταξίδια διάρκειας όχι µεγαλύτερης των τριάντα (30) συνεχών ηµερών τόσο στην Ελλάδα όσο και τις χώρες του εξωτερικού, όπως προσδιορίζονται στα γεωγραφικά όρια. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί µόνο η παροχή οδικής βοήθειας στο εξωτερικό και συγκεκριµένα η µεταφορά του οχήµατος στο πλησιέστερο συνεργείο του τόπου συµβάντος, συνεπεία βλάβης ή ατυχήµατος, µε µέγιστο συνολικό όριο εξυπηρετήσεων τις τρεις (3) φορές ετησίως. Εκεί παύει η υποχρέωση της Εταιρίας για οποιαδήποτε άλλη κάλυψη του παρόντος ασφαλιστηρίου.

4) Οι κατά το παρόν ασφαλιστικές καλύψεις δεν ισχύουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Εάν το ασφαλισµένο όχηµα οδηγείται από πρόσωπο το οποίο δεν κατέχει την κατά τον νόµο άδεια ικανότητας οδήγησης που αντιστοιχεί στην κατηγορία του οχήµατος.
 2. Εάν το ασφαλισµένο όχηµα οδηγείται χωρίς τη συγκατάθεση του κυρίου ή του νόµιµου κατόχου του. ∆ιευκρινίζεται ωστόσο ότι καλύπτεται η περίπτωση ακινητοποίησης του οχήµατος εξαιτίας ατυχήµατος ή βλάβης που συνέβη, ενώ το όχηµα είχε κλαπεί, εφ’ όσον η κλοπή είχε δηλωθεί στις αστυνοµικές αρχές.
 3. Εάν το ασφαλισµένο όχηµα οδηγείται παράνοµα, όπως χωρίς άδεια κυκλοφορίας ή χωρίς πινακίδες, ή κατά παράβαση οποιασδήποτε διάταξης υποχρεωτικού χαρακτήρα.
 4. Εάν ο οδηγός του ασφαλισµένου οχήµατος προκάλεσε τη ζηµιά, επειδή οδηγούσε υπό την επίδραση εθελοντικής κατανάλωσης αλκοόλ, τοξικών ουσιών, ναρκωτικών ή φαρµάκων που λήφθηκαν χωρίς ιατρική συνταγή ή σε υπερβολική δόση.
 5. Εάν ο ασφαλισµένος ενήργησε µε δόλο ή επιχείρησε από πρόθεση ενέργεια, η οποία κατέληξε στη ζηµιά.
 6. Εάν το γεγονός για το οποίο ζητείται η βοήθεια έχει συµβεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος ασφαλιστηρίου.
 7. Όταν το ασφαλισµένο όχηµα συµµετέχει σε αγώνες επίσηµους ή όχι, προπονήσεις, δοκιµές, συναγωνισµούς, ακροβασίες, επιδείξεις ή εορταστικές παρελάσεις ή οδηγείται κατά αποδεδειγµένα επικίνδυνο τρόπο.
 8. Για ζηµιές από σεισµούς και γενικά από φυσικά φαινόµενα, που µπορεί να προκαλέσουν
  µεγάλες καταστροφές, εφ’ όσον ακόµη δεν έχουν αποκατασταθεί οµαλές συνθήκες κυκλοφορίας και δυνατότητα πρόσβασης.
 9. Για ζηµιές που προκαλούνται στα µεταφερόµενα πράγµατα καθώς και για κάθε αποθετική ζηµιά. ι. Σε περίπτωση συνεπειών από την συµµετοχή του ασφαλισµένου σε στοιχήµατα (επίσηµα ή όχι) κάθε φύσεως.
 10. Όταν η αίτηση βοήθειας υποβάλλεται κατά τη διάρκεια πολεµικής περιόδου και/ή βρίσκεται σε άµεση ή έµµεση συνάφεια προς τροµοκρατικές ενέργειες, πόλεµο κηρυγµένο ή ακήρυκτο, εχθρικές επιχειρήσεις, εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές, στάσεις ή απεργειών, που πραγµατοποιούνται µε πρόθεση την παρεµπόδιση ή την παρεµβολή παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής

Εκτός των ανωτέρω εξαιρέσεων ισχύουν και οι πιο κάτω λόγοι εξαιρέσεως της Οδικής Βοήθειας:

 1. Απώλεια κλειδιών, παραβίαση κλειδαριάς.
 2. Ενοικιαζόµενα οχήµατα, ΤΑΞΙ, καθώς επίσης και ρυµούλκα και ρυµουλκούµενα οχήµατα.
 3. Η Εταιρία δεν αναγνωρίζει ουδεµία ευθύνη πρόκλησης ζηµιών σε περίπτωση µεταφοράς ασυνόδευτου οχήµατος άνευ υπογραφής του Συνοδευτικού Εντύπου Μεταφοράς από υπαιτιότητα του ασφαλισµένου ή οιοδήποτε προσώπου ενεργεί για λογαριασµό του.
 4. Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωµένη στην παροχή οδικής βοήθειας σε περίπτωση ολικής καταστροφής όπου το κόστος αποκατάστασης της ζηµιάς στην Ελλάδα, ισούται ή υπερβαίνει το 70 % της εµπορικής αξίας παρόµοιου οχήµατος ιδίας µάρκας, µοντέλου, κυβισµού και ηλικίας στην ελληνική αγορά, µε αποτέλεσµα η επισκευή του οχήµατος να κρίνεται ασύµφορη σύµφωνα µε την έκθεση της επίσηµης αντιπροσωπείας της µάρκας του οχήµατος ή τον διορισθέντα πραγµατογνώµονα.
 5. Για ζηµιές που προκλήθηκαν από την παραβίαση ρυθµιστικών διατάξεων που αφορούν τον αριθµό µετακινούµενων ατόµων, βάρος αντικειµένων που µπορεί να µεταφέρονται ή ο τρόπος µε τον οποίο φορτώνονταν εφόσον η παράβαση ήταν αποκλειστική αιτία του ατυχήµατος ή γεγονός που προκάλεσε τη ζηµιά.
 6. Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωµένη στην παροχή οδικής βοήθειας αν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσµενείς και οι δρόµοι δύσβατοι από πληµµύρες, οµίχλη, κατολισθήσεις, χιόνια ή πάγους και η κίνηση των κινητών συνεργείων και των γερανοφόρων οχηµάτων είναι αδύνατη ακόµη και µε αντιολισθητικές αλυσίδες, καθώς επίσης και αν οι δρόµοι είναι άβατοι λόγω ειδικών συνθηκών (σεισµοί, κοµµένες ή χαλασµένες γέφυρες κλπ.).
 7. Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωµένη να µετακινεί ξένα αυτοκίνητα προκειµένου να ελευθερωθεί το όχηµα του ασφαλισµένου.
 8. Εάν στο διάστηµα αναµονής της οδικής βοήθειας, ο ασφαλισµένος εγκαταλείψει το όχηµά του η Εταιρία δεν ευθύνεται για την απώλεια οποιωνδήποτε προσωπικών αντικειµένων ή εξαρτηµάτων από το όχηµά του.
 9. Εάν το ασφαλισµένο όχηµα υποστεί βλάβες φλας, κόρνας, µακρινών φώτων µεµονωµένα, φώτων πορείας µεµονωµένα, η Εταιρία δεν είναι υποχρεωµένη στην παροχή οδικής βοήθειας.
 10. Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωµένη να τοποθετεί αντιολισθητικές αλυσίδες.
 11. Εάν το ασφαλισµένο όχηµα ακινητοποιηθεί ή πρόκειται να µεταφερθεί λόγω βλάβης ή ατυχήµατος σε κάποιο νησί της Ελλάδος ή σε οποιοδήποτε σηµείο που για την εξυπηρέτησή του απαιτείται µεταφορά µε Ferry Boat ή πλοίο , η Εταιρία οφείλει να το εξυπηρετήσει όµως η δαπάνη του Ferry Boat βαρύνει τον ασφαλισµένο.
 12. Εάν το ασφαλισµένο όχηµα βρίσκεται µέσα σε χαντάκι, χαράδρα, λίµνη, ποταµό, θάλασσα, λάσπη ή άµµο µετά από ανατροπή, ολίσθηση ή άλλη οποιαδήποτε αιτία, για την ρυµούλκηση ή ανέλκυση του οποίου απαιτείται ειδικό όχηµα (ανυψωτήρας, ειδικό ρυµουλκό, ερπυστριοφόρο κ.λ.π.), η Εταιρία δεν φέρει καµία ευθύνη και παύει κάθε υποχρέωσή της για το συγκεκριµένο περιστατικό σε περίπτωση που παρά την προσπάθεια δεν επιτευχθεί η εξυπηρέτηση. Εάν τελικά η εξυπηρέτηση επιτευχθεί µέσω εξειδικευµένων οχηµάτων, πλην αυτών που διαθέτει η Εταιρία , των οποίων η επιλογή βαρύνει τον ίδιο τον ασφαλισµένο και λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν υποστεί το ασφαλισµένο όχηµα ζηµιές, η Εταιρία δεν φέρει καµία ευθύνη καταβολής αποζηµίωσης.
 13. Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωµένη στην παροχή οδικής βοήθειας όταν αυτή είναι αδύνατη λόγω ακινητοποίησης του ασφαλισµένου οχήµατος, σε υπόγειο, ισόγειο ή άλλο σταθµό αυτοκινήτων, όπως πιλοτή πολυκατοικίας, ή γενικότερα χώρο όπου η πρόσβαση είναι αδύνατη ή εγκυµονεί κινδύνους τόσο για το ασφαλισµένο όχηµα όσο και για το όχηµα της οδικής βοήθειας.
 14. Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωµένη στην µεταφορά ασφαλισµένου οχήµατος, εφόσον η βλάβη του επισκευάζεται επί τόπου ή στη παροχή βοήθειας για βλάβη που δεν εµποδίζει το όχηµα να κινηθεί ασφαλώς µέχρι το πλησιέστερο συνεργείο.
 15. Εξαιρούνται της µεταφοράς οχήµατα τα οποία έχουν υποστεί µετατροπές άνευ έγκρισης του κατασκευαστή µετά την αγορά τους στο επίπεδο των ελατηρίων, αµορτισέρ ή οποιουδήποτε άλλου σηµείου του οχήµατος µε αποτέλεσµα να µην είναι εφικτή ή να εγκυµονεί κινδύνους πρόκλησης ζηµιών η µεταφορά αυτών.
 16. Ρητά δεν καλύπτονται περιπτώσεις εξυπηρέτησης σε ασφαλισµένο όχηµα το οποίο κινείται εκτός δηµοσίας ή κοινόχρηστης ιδιωτικής οδού, όπως αναφέρεται στο χάρτη του Υπ. Συγκοινωνιών.

Δημοφιλέστερα Προϊόντα

Η Εταιρία

Η Insurance4you δραστηριοποιείται από το 2000 στον ασφαλιστικό χώρο ως ανεξάρτητη εταιρεία ασφαλιστικών συμβούλων.

Κύριος σκοπός της είναι η παροχή ασφαλιστικών λύσεων στην καλύτερη σχέση τιμής, παροχών και αξιοπιστίας χωρίς την...         Περισσότερα

Επικοινωνία

 • Εταιρία: Insurance4You

 • Αθήνα: (+30) 211 800 30 73

 • Θεσ/νίκη: (+30) 231 220 23 72

 • Κρήτη: (+30) 281 810 41 81

 • Φαξ: (+30) 211 800 90 83

 • Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Εγγραφείτε!

Εγγραφείτε στα ενημερωτικά μας δελτία για να λαμβάνετε ασφαλιστικές ειδήσεις, ενημερώσεις καθώς και ειδικές προσφορές μόνο από την Insurance4You!